zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie 01/15/5.1.6

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury

na lata 2007-2013

ogłasza nabór wniosków

o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W RAMACH KONKURSU NR 01/15/5.1.6
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 5:
INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA

Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny

Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

 

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/15/5.1.6 wynosi: 3 690 000,00 Euro, co daje kwotę 15 458 517,00  PLN, liczoną po kursie 4,1893 EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

 

O wsparcie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów Schemat A:

    Inwestycje na drogach wojewódzkich obejmujące:

-         budowę, przebudowę lub remont dróg, węzłów, skrzyżowań, skrzyżowań z ruchem okrężnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową celem osiągnięcia standardów w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś (80 kN/oś, 100 kN/oś i 115 kN/oś), bezpieczeństwa i ochrony środowiska,

-         budowę, przebudowę lub remont obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i innych obiektów inżynieryjnych,

-         budowę, przebudowę lub remont obejść miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową,

-         infrastrukturę towarzyszącą, dla ww. projektów, przyczyniającą się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz związaną z ochroną środowiska stanowią między innymi:

·         wyposażenie obiektów inżynieryjnych w: zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe,

·         budowa, przebudowa lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń,

·         budowa, przebudowa lub remont osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych,

·         budowa, przebudowa lub remont chodników biegnących wzdłuż drogi (wyłącznie w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, jako część projektu),

·         budowa lub remont przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,

·         budowa, przebudowa lub remont ciągów, ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż drogi (jako część projektu),

·         budowa lub przebudowa oświetlenia,

·         budowa, przebudowa lub remont miejsc do wypoczynku dla kierowców, w tym zakup wyposażenia służącego wkomponowaniu ww. rodzaju projektów w krajobraz,

·         budowa, przebudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych),

·         budowa kanalizacji teletechnicznej.


Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej
Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 27 lipca 2015 r. do 7 września 2015 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 7 września 2015 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/15/5.1.6 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

 


 

Dokumenty konkursowe

 

« na górę

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2021-12-09 11:33:01

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga