zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/14/5.1.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/14/5.1.1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU NR 01/14/5.1.1
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 5 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA

Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowa

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/14/5.1.1 wynosi: 14 632 587,00 EUR, co daje kwotę 60 706 213,69 PLN, liczoną po kursie 4,1487 EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • przedsiębiorcy.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:  modernizacja polegająca na przebudowie lub/i budowie linii kolejowej relacji Olsztyn – Szczytno – Szymany (roboty na torowisku, naprawa odwodnienia i obiektów inżynierskich, przejazdów kolejowych, budynek dworcowy w Szymanach, itp.)

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 27 stycznia 2014 r. do 7 marca 2014 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 7 marca 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/14/5.1.1 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Dokumenty konkursowe w formacie word (6 138 kB, format: ZIP)

Dodano 2014-01-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (138 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wniosek o dofinansowanie projektu (115 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Instrukcja wypełniania wniosku (390 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Instrukcja wypełniania załączników (771 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Lista sprawdzająca (92 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (43 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Karta oceny formalnej (46 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-16

Karta oceny wniosku - Kryteria merytoryczne zerojedynkowe (68 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Karta z definicjami kryteriów zerojedynkowych (232 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Kryteria merytoryczne punktowe - karta z definicją kryterium (264 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Karta oceny merytorycznej punktowej (172 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Karta oceny strategicznej (55 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (73 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Lista sprawdzająca do umowy (59 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wzór umowy o dofinansowanie (278 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wzór uchwały o dofinansowanie projektów własnych (220 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wzór zgody na dokonanie cesji (52 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (52 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Lista sprawdzająca do umowy cesji (37 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Umowa o dofinansowanie warunkowa (397 kB, format: DOC)

Dodano 2014-06-04

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (460 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wytyczne do studium wykonalności - infrastruktura kolejowa (506 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (1 073 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wytyczne Instytucji Zarządzającej w sprawie prawnych zabezpieczeń (223 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga