zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Pytania Beneficjentów
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Pytania Beneficjentów

1. Czy w ramach Regioanlnego Programu Operacyjnego Warmi i Mazury na lata 2007-2013 możliwe jest wspieranie rozpoczęcia działalności gospodarczej?

2. Co należy rozumieć pod pojęciem zasady n + 3 i n + 2?

3. Co oznacza pojęcie "trwałości projektu"?

4. Jeżeli beneficjent realizuje kilka projektów w ramach danej osi priorytetowej RPO WiM i ich łączna wartość przekracza limit wskazany w danej osi to dla którego projektu należy dokonać audytu zewnętrznego?

5. Czy firma trasnsportowa może ubiegać się o wsparcie w ramach RPO WiM?

6. Czy koszty promocji projektu realizowanego w ramach RPO WiM można uznać za koszty kwalifikowane?

7. Czy w ramach Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa RPO WiM można w ramach projektu zakupić środki transportu?

8. Czy w przypadku uznania przedsiębiorstwa za tzw. przedsiębiorstwo powiązane z innym przedsiębiorstwem, przy ustalaniu danych przedsiębiorstwa uwzględnia się tylko dane wnioskującego o dofinansowanie podmiotu czy również dane podmiotu z którym wnioskodawca jest powiązany?

Odp. 1
W ramach RPO WiM o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie już zarejestrowane podmioty gospodarcze. O środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej można się ubiegać w ramach PO Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie w ramach osi 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Odp. 2
Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na lata 2007-2013 projekt, w ramach, którego ponoszone są wydatki, musi być realizowany zgodnie
z zasadą n+3 (dla projektów złożonych do końca 2010 r.), zasadą n+2 (dla projektów złożonych po 2010 r.). Zasada ta jest jednym z kryteriów oceny formalnej projektu. Oznacza to, że Beneficjent zobligowany jest zrealizować i rozliczyć projekt w terminie n+3, n+2, gdzie „n” to rok, w którym Beneficjent podpisał umowę na dofinansowanie realizacji projektu (w szczególnych, uzasadnionych przypadkach Instytucja Organizująca Konkurs może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu).

Odp.3
Każdy projekt współfinansowany ze środków funduszy w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 powinien zachować trwałość przez okres 5 lat, a w przypadku MŚP okres 3 lat od daty finansowego zakończenia Projektu, czyli od daty poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu (dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dowodu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu).

Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:
a) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub
powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz
b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo
z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b.
Powyższe przepisy dotyczą projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia.
Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie poddany znaczącym modyfikacjom, będą objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 98–102 Rozporządzenia Rady nr (WE) 1083/2006

Odp.4
W takim przypadku audyt zewnętrzny należy przeprowadzić dla tego projektu, którego wartość po zsumowaniu z łączną wartością poprzednich projektów powoduje przekroczenie wskazanego limitu. Każdy następny projekt składany przez tego samego beneficjenta obligatoryjnie podlega audytowi. W przypadku sumowania wartości projektów o ich kolejności decyduje data podpisania umowy o dofinansowanie.
 
Odp.5
Firma transportowa może ubiegać się o wsparcie w ramach RPO WiM. W  przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu (przeważająca działalność gospodarcza to działalność z sektora transportu) do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków na zakup środka transportu. Przeważającą działalność gospodarczą w sektorze transportowym określa się na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym lub, jeżeli jest niemożliwe zastosowanie tego miernika na podstawie udziału pracujących wykonujących poszczególne rodzaje działalności w ogólnej liczbie pracujących. Aby działalność została uznana za przeważającą powyższe wskaźniki dotyczące działalności transportowej muszą być wyższe niż analogiczne wskaźniki dla innych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Odp.6
Koszty promocji  projektu realizowanego w ramach RPO WiM mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane, jeżeli zostały uwzględnione we wniosku o dofiansowanie i są zgodne
z Wytycznymi odnośnie kwalifikowalności a także Obowiązakami beneficjenta w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.
Odp. 7
W przypadku środków transportu kosztem kwalifikowanym jest nabycie środków transportu pod warunkiem, że wnioskodawca nie prowadzi działalności w sektorze transportu
(w przeważającej części) i zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie.

Wydatek związany z zakupem środka transportu uznaje się za niekwalifikowany
w następujących przypadkach:
• w przypadku środków transportu określonych kodem 741 KŚT stanowi wydatek niekwalifikowany,
• w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu (przeważająca działalność gospodarcza to działalność z sektora transportu) do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków na zakup środka transportu. Przeważającą działalność gospodarczą w sektorze transportowym określa się na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym lub, jeżeli jest niemożliwe zastosowanie tego miernika na podstawie udziału pracujących wykonujących poszczególne rodzaje działalności w ogólnej liczbie pracujących. Aby działalność została uznana za przeważającą powyższe wskaźniki dotyczące działalności transportowej muszą być wyższe niż analogiczne wskaźniki dla inny rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Odp. 8
W takim przypadku należy w całości uwzględnić dane (w tym dotyczące liczby pracowników) zarówno przedsiębiorstwa, które wnioskuje o dofinansowanie w ramach RPO WiM jak również przedsiębiorstwa z nim powiązanego.

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym
z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego
lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym
przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość
praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

 

 

« na górę

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2021-12-09 11:33:01

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga