zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Błędy Beneficjentów
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Błędy Beneficjentów

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁEDY PRZEZ BENEFICJENTÓW

OŚ PRIORYTETOWA 3 - INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA


Najczęściej popełniane błędy we wniosku:


1. Punkt C-4.1:
- brak linku do strony internetowej, na której zamieszczona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów, z których wynika konieczność realizacji inwestycji (jeśli dokumenty opracowane przez gminę/powiat nie posiadają takiej oceny, najlepiej pozostawić zapisy dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego);
- brak opisu stanu istniejącego (warunków lokalowych, posiadanego wyposażenia) – należy wykorzystać dane liczbowe.
2. Punkty C-4.2
– brak podanych produktów projektu, brak spójności z Punktem D-2.1 oraz studium wykonalności.
3. Punkt C-4.3
- brak podanych rezultatów projektu, brak spójności z Punktem D-2.2 oraz studium wykonalności.
4. Punkt C-5:
- wymieniane są przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio powiązane z realizacją projektu;
- brak tytułu, kwoty oraz lat realizacji przedsięwzięć.
5. Punkt D-1:
- brak spójności z harmonogramem w studium wykonalności;
- brak spójności z Punktami D-2, D-4, D-5.
6. Punkt D-2
– należy pamiętać, że:
- rok 0 jest to rok złożenia wniosku;
- wartość wskaźnika w roku 0 (czyli w momencie złożenia wniosku) powinna wynosić 0;
- liczba wspartych jednostek powinna być spójna z Punktem C-4 oraz ze studium wykonalności;
- liczba zakupionego sprzętu powinna być spójna z Punktem C-4, D-4 oraz studium wykonalności;
- źródłem danych nie może być umowa o dofinansowanie ani studium wykonalności.
7. Punkt D-3
– brak wyniku obliczeń czyli poziom dochodu oraz luki finansowej; brak odniesienia do strony w studium wykonalności, na której obliczenia te się znajdują.
8. Punkt E-1
– brak odniesienia do Rozporządzenia Rady 1083/2006z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz ustawy z 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
9. Punkt E-2
– brak odniesienia do Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
10. Punkt E-3
– brak odniesienia do Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.
11. Punkt E-4
– brak spójności z punktem D-4 (należy wskazać wszystkie postępowania w ramach inwestycji, przedmiot tych postępowań oraz tryby w jakich będą się one odbywać. W przypadku nie zastosowania żadnego z trybów przewidzianych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć „Inne”; w przypadku postępowań już rozpoczętych należy podać datę ich rozpoczęcia).
12. Punkt E-6
– brak odniesienia do dokumentu: Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
13. Oświadczenia
– brak podpisu i pieczęci w miejscu na to wyznaczonym.


Najczęściej popełniane błędy w załącznikach:

1. Załączniki nie są trwale spięte.
2. Brak podpisu osoby wymienionej w Punkcie B-3 oraz daty na pierwszej stronie załącznika.
3. Błędna numeracja załączników.
4. Brak spójności danych podanych w załącznikach z wnioskiem.
5. Załączane są zbędne dokumenty; należy wypełniać tylko te załączniki, które dotyczą Beneficjenta (zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników).
6. Załączane są nieaktualne wzory załączników.
7. Załącznik nr 1:
- wskaźniki produktu i rezultatu nie są spójne z Punktami C-4 oraz D-2 wniosku;
- źródła finansowania nie są przedstawiane z podziałem na lata;
- brakuje cen jednostkowych sprzętu oraz wykonania prac budowlanych;
- wartość projektu, wartość dofinansowania, wkładu własnego oraz wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, a także ich procentowy udział nie są spójne z wnioskiem;
- planowany harmonogram realizacji projektu nie jest spójny z wnioskiem.
8. Załącznik nr 2a:
- błędnie wypełniony (Beneficjenci realizujący projekt o charakterze infrastrukturalnym, nie wymienionym w Aneksie I albo II dyrektywy OOŚ, bądź nie wpływającym znacząco na obszary Natura 2000 wypełniają załącznik 2a w ograniczonym zakresie, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników);
- brak dokumentów poświadczających przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko lub odstąpienie od jej przeprowadzania.
9. Załącznik nr 2b
– brak mapy ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000, jeżeli taki istnieje (skala powinna być zbliżona do 1:100 000”).
10. Załącznik nr 5
– brak mapy z zaznaczeniem pomieszczeń, w których będzie się znajdował zakupiony sprzęt.
11. Załączniki nr 10 i 18
– błędnie podany status prawny Beneficjenta (powinien być zgodny z Punktem B-1 wniosku).
12. Załącznik nr 14
– bilans oraz rachunek zysków i strat powinny dotyczyć dwóch ostatnich lat obrachunkowych; jeżeli Beneficjent nie posiada w chwili składania wniosku dokumentów dotyczących ostatniego roku obrachunkowego składa oświadczenie o dostarczeniu ich w późniejszym terminie.
13. Załącznik nr 16
- jeżeli Wnioskodawca/Beneficjent nie posiada w chwili składania wniosku o dofinansowanie projektu opinii RIO sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni lub oświadczenia RIO sporządzonego na podstawie składu orzekającego o prawidłowości wykonania budżetu, powinien złożyć oświadczenie o ich dostarczeniu Instytucji Zarządzającej, niezwłocznie po ich otrzymaniu, w terminie umożliwiającym podpisanie umowy.


Prezentacja Power PointGłówny Punkt Informacyjny
Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przy Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn
czynny: poniedziałek  8:00 - 16:00
             wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: informacjaprr@warmia.mazury.pl
tel. (089) 52-19-637/-623


 

« na górę

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2021-12-09 11:33:01

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga