zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/15/4.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/15/4.2

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury

na lata 2007-2013

ogłasza nabór wniosków

o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W RAMACH KONKURSU NR 01/15/4.2
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 4:
Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Działanie 4.2 Rewitalizacja miast

Schemat A

 

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/15/4.2 wynosi: 316 629,00 Euro, co daje kwotę 1 311 667,30 PLN, liczoną po kursie 4.1426  EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

 

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • szkoły wyższe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów w ramach Schematu A

 • zagospodarowanie pustych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznych związane z nadaniem lub przywróceniem im funkcji publicznych oraz poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego oraz estetyki przestrzeni publicznych z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących więcej niż jeden element:

-               budowa, remont, przebudowa np. placów, rynków, parków, skwerów, zieleńców, alei, zbiorników wodnych, obiektów małej architektury i zakup niezbędnego sprzętu,

-               remont, przebudowa lub modernizacja dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego,

-               remont, przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego,

-               budowa, remont, przebudowa ciągów komunikacji pieszej, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów i związane z tym prace infrastrukturalne oraz zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

 • tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w tym budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego;
 • nadanie obiektom zdegradowanym funkcji kulturalnych i edukacyjnych – renowacja, przebudowa i remont obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i zakupem sprzętu (środki trwałe);
 • renowacja i rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków (posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków), (z wyłączeniem indywidualnych mieszkań) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe) z możliwością zmiany funkcji;
 • renowacja i rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w ewidencji zabytków (z wyłączeniem indywidualnych mieszkań) z koniecznością przywrócenia lub nadania nowej funkcji wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe);
 • przebudowa lub remont publicznej infrastruktury dla rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych połączone z działalnością gospodarczą np. obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe);
 • wymiana, remont lub przebudowa zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej, telekomunikacyjnej, jedynie jako element stanowiący integralną część projektu, w ramach którego realizowane są inne typy projektów przewidziane w Działaniu 4.2.

IZ RPO WiM przypomina, że zgodnie art. 56 rozporządzenia RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ostatecznym terminem poniesienia wydatków w ramach projektu jest 31 grudnia 2015r.


Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej
Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 31 sierpnia 2015 r. do 12 października 2015 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 października 2015r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca roku 2015. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/15/4.2 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin (345 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (409 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 2 do regulaminu Instrukcja wypełniania wniosku (503 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 3 do regulaminu Instrukcja wypełniania załączników (1 033 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 4 do regulaminu Lista sprawdzająca do wniosku (288 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 5 Karta oceny wniosku test pomocy publicznej (252 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 6 Karta oceny formalnej (253 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 6.1 do wniosku Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (676 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 6.2 do wniosku Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej (709 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 6.3 do wniosku Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (1 283 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 6.4 do wniosku Wytyczne dotyczące zabezpieczeń prawnych (428 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 7.1 do regulaminu Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej ogólna (342 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 7.2 do regulaminu Kryteria merytoryczne 0-1-karta z def. kryterium (507 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 8.1 do regulaminu Karta z definicjami kryteriów punktowych (501 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 8.2 do regulaminu Karta oceny meryt. pkt-1 (302 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 9 Karta oceny strategicznej (270 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 10 do regulaminu Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (256 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 11 Lista sprawdzająca do umowy (241 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 12 do regulaminu Wzór umowy o dofinansowanie (722 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 13 do regulaminu Wzór uchwały o dofinansowanie projektów własnych (735 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 14 do regulaminu Wzór zgody na dokonanie cesji (309 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 15 do regulaminu Wzór aneksu do umowy (380 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 16 do regulaminu Lista sprawdzająca do umowy cesji (310 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Zał. nr 17 do regulaminu Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (341 kB, format: PDF)

Dodano 2015-08-28

Dokumenty konkursowe w formacie word (13 492 kB, format: ZIP)

Dodano 2015-08-28

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga