zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   konkurs 01/15/5.1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

konkurs 01/15/5.1.3

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków

o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

W RAMACH KONKURSU NR 01/15/5.1.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA

Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny

Poddziałanie 5.1.3 Porty lotnicze

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie
nr 01/15/5.1.3 wynosi 850 000,00
EUR, co daje kwotę 3 509 565,00 PLN, ze środków pochodzących
z EFRR (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu), liczoną po kursie 4,1289 EUR/PLN.

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata     2007-2013 wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych.

 

O wsparcie mogą ubiegać się:

 

- Przedsiębiorcy

 

Wszyscy Wnioskodawcy biorący udział w konkursie 01/15/5.1.3 zobowiązani są do utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.

 

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

- zakup sprzętu, urządzeń i wyposażenia poprawiające bezpieczeństwo i ochronę ruchu lotniczego.

 

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie
w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym
lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91,
10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101,
natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 29 czerwca 2015 r. do 07 sierpnia 2015 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 07 sierpnia 2015 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/15/5.1.3 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).


 

 

« na górę

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosku (640 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Instrukcja wypełniania wniosku (1 374 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Instrukcja wypełniania załączników (5 718 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Karta oceny formalnej (78 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Karta oceny merytorycznej punktowej (43 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (200 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Karta oceny strategicznej (99 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (60 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 420 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Karta z definicją kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (186 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Lista sprawdzająca (412 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (26 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Lista sprawdzająca do umowy (87 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (151 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (961 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (42 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Wytyczne do studiów wykonalności (2 212 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (1 032 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (3 252 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Wzór aneksu do umowy (40 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Wzór umowy o dofinansowanie (1 652 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Wzór wniosku o dofinansowanie (374 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Wzór zgody o dokonanie cesji (42 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Uchwała Zarządu Województwa (1 304 kB, format: PDF)

Dodano 2015-06-26

Dokumenty konkursowe w formacie word (11 283 kB, format: ZIP)

Dodano 2015-06-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga