zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 02/14/1.1.7
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 02/14/1.1.7

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 02/14/1.1.7
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/14/1.1.7 wynosi 1 465 640,31 EUR, co daje kwotę 6 176 941,09 PLN, w tym 1 245 794,26 EUR (5 250 399,91 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 219 846,05 EUR (926 541,18 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, liczoną po kursie 4,2145 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 50 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę do 200 000,00 EUR na zasadach de minimis.

O wsparcie mogą ubiegać się:
- Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.)

Wszyscy Wnioskodawcy biorący udział w konkursie 02/14/1.1.7 zobowiązani są do utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • dotacje na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez adaptację ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:
- zmiany organizacyjne i procesowe;
- zmiany organizacyjne i produktowe;
- zmiany procesowe;
- zmiany produktowe.

W ramach niniejszego Poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty:
  • kwalifikujące się do Działania 6.1 RPO WiM Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę modernizację infrastruktury ochrony środowiska,
  • spełniające warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • dotyczące działalności gospodarczej: związanej z produkcją produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE,
  • z zakresu hotelarstwa, gastronomii,
  • dotyczące kategorii interwencji 39 energia odnawialna wiatrowa – budowa, rozbudowa, modernizacja elektrowni wiatrowych.
W ramach Poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby/przedsiębiorcy podlegający ubezpieczeniu w KRUS.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka  Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 29 września 2014 r. do 07 listopada 2014 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 07 listopada 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 02/14/1.1.7 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).
 

 

« na górę

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Dokumenty w formacie word (15 726 kB, format: ZIP)

Dodano 2014-09-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (144 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (117 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Instrukcja wypełniania wniosku (391 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Instrukcja wypełniania wniosku-aktualizacja (375 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-29

Instrukcja wypełniania załączników (750 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Instrukcja wypełniania załączników - aktualizacja (3 011 kB, format: DOC)

Dodano 2014-11-20

Lista sprawdzająca (101 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Lista sprawdzająca - aktualizacja (53 kB, format: DOCX)

Dodano 2014-11-20

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (38 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Karta oceny formalnej (43 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej-definicje (83 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej-ogólna (68 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Karta oceny merytorycznej punktowej-definicje (282 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Karta oceny merytorycznej punktowej-karta oceny wniosku (43 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Karta oceny strategicznej (57 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (67 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Lista sprawdzająca do umowy (59 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Wzór umowy o dofinansowanie (279 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Wzór zgody na dokonanie sesji (52 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Wzór aneksu do umowy (51 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-25

Lista sprawdzająca do umowy cesji (37 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne dotyczące zabezpieczeń prawnych (220 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (486 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (1 074 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

Biznesplan (377 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga