zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/14/1.2.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/14/1.2.3

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/14/1.2.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu
Poddziałanie 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/14/1.2.3 wynosi 2 030 029,57 EUR, co daje kwotę 8 473 140,44 PLN, w tym 1 677 088,57 EUR (7 000 000,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 352 941,00 EUR (1 473 140,44 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,1739 EUR/PLN.

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 500 000,00 PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • Samorząd Województwa
Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów:
  • Tworzenie lub doskonalenie usług świadczonych przez system obsługi inwestora na poziomie regionalnym
  • Rozwój systemów poprawiających przedsiębiorcom i inwestorom dostęp do informacji dotyczących możliwości inwestowania w regionie, m.in. poprzez tworzenie lub rozbudowę elektronicznych portali dla biznesu oraz baz danych, np. banków informacji gospodarczej, baz eksporterów, baz danych o dostępnych terenach i obiektach inwestycyjnych, baz kooperantów
  • Realizacja kampanii marketingowych promujących region w kraju i za granicą pod kątem możliwości inwestowania i współpracy gospodarczej
  • Badania, analizy i rekomendacje dotyczące potencjału inwestycyjnego regionu warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach (proszę stosować kartony archiwizacyjne, nie segregatory) należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 28 kwietnia 2014 r. do 10 czerwca 2014 r. (30 dni roboczych) (z wyłączeniem 2 maja 2014 r. – dnia wolnego od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 10 czerwca 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/14/1.2.3 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Dokumenty konkursowe w formacie word (16 998 kB, format: ZIP)

Dodano 2014-04-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (140 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (126 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Instrukcja wypełniania wniosku (390 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Instrukcja wypełniania załączników (741 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Lista sprawdzająca (102 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (38 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Karta oceny formalnej (42 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Karta oceny strategicznej (56 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Lista sprawdzająca przed umową (75 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Lista sprawdzająca do umowy (59 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (278 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Harmonogram składania wniosków o płatność (33 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (32 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Wzór pełnomocnictwa (173 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Wzór uchwały o dofinansowanie projektów własnych (218 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Wzór zgody na dokonanie cesji (51 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (51 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Lista sprawdzająca do umowy cesji (37 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (45 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (69 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej z definicjami kryteriów (230 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Karta oceny merytorycznej punktowej z definicjami (275 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Karta oceny merytorycznej punktowej (166 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (472 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Wytyczne Instytucji Zarządzającej w sprawie prawnych zabezpieczeń (222 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Wytyczne do studiów wykonalności (316 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

Obowiązki beneficjentów w zakresie informacji i promocji (1 079 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga