zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS 01/14/6.2.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/14/6.2.2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
jako Instytucja Pośrednicząca
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach konkursu nr 01/14/6.2.2
Z zakresu osi priorytetowej 6 – Środowisko przyrodnicze:

Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/14/6.2.2 wynosi: 440 000,00 EUR, co daje kwotę 1 825 428,00 PLN, liczoną po kursie 4,1487 EUR/PLN ze środków pochodzących z EFRR.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST,
  • administracja rządowa,
  • organizacje pozarządowe,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
• wyposażenie jednostek ratownictwa w specjalistyczny sprzęt.

W ramach projektów z zakresu wyposażenia jednostek ratownictwa do realizacji kwalifikują się projekty jednostek straży pożarnej ujętej w KSRG, WOPR oraz samorządów gminnych.
W przypadku:
• doposażenia jednostek ratownictwa, w tym zakupy specjalistycznego sprzętu – wartość projektu poniżej 4 mln PLN.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 10 lutego do 26 lutego (13 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 26 lutego 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/14/6.2.2 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy - Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze) oraz na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl (Zakładka Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Konkursy)

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (343 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (382 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Instrukcja wypełniania wniosku (438 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Instrukcja wypełniania załączników (971 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Lista sprawdzająca do wniosku (248 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Test pomocy publicznej (112 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta oceny formalnej (128 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (203 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta z definicją kryteriów (247 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta oceny strategicznej (146 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (187 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Lista sprawdzająca do umowy (153 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wzór pełnomocnictwa (135 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Harmonogram składania wniosków o płatność (220 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (100 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (422 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wzór zgody na dokonanie cesji (140 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (155 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania projektów własnych (350 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Harmonogram składania wniosków o płatność do porozumienia (205 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Harmonogram realizacji zamówień publicznych do porozumienia (100 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wzór pełnomocnictwa do porozumienia (135 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (231 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta oceny merytorycznej punktowej (201 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Lista sprawdzająca do umowy cesji (131 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności (997 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (434 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (711 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (909 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga