zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/14/1.1.7
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/14/1.1.7

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/14/1.1.7
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/14/1.1.7 wynosi 2 705 882,35 EUR, co daje kwotę 11 225 894,10 PLN, w tym 2 300 000,00 EUR
(9 542 010,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 405 882,35 EUR (1 683 884,10 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, liczoną po kursie 4,1487 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 50 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 2 000 000,00 PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się:
- Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.)

Wszyscy Wnioskodawcy biorący udział w konkursie 01/14/1.1.7 zobowiązani są do utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
- dotacje na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez adaptację ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:
  • zmiany organizacyjne i procesowe;
  • zmiany organizacyjne i produktowe
  • zmiany procesowe;
  • zmiany produktowe.
W ramach niniejszego Poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty:
  • kwalifikujące się do Działania 6.1 RPO WiM Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę modernizację infrastruktury ochrony środowiska,
  • spełniające warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • dotyczące działalności gospodarczej: związanej z produkcją produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE,
  • z zakresu hotelarstwa, gastronomii,
  • dotyczące kategorii interwencji 39 energia odnawialna wiatrowa – budowa, rozbudowa, modernizacja elektrowni wiatrowych.

W ramach Poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby/przedsiębiorcy podlegający ubezpieczeniu w KRUS.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 30 stycznia 2014 r. do 12 marca 2014 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/14/1.1.7 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Dokumenty konkursowe w formacie word (14 460 kB, format: ZIP)

Dodano 2014-01-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (143 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (115 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Instrukcja wypełniania wniosku (390 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Instrukcja wypełniania załączników (736 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Lista sprawdzająca (103 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (38 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta oceny formalnej (42 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta oceny strategicznej (57 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Lista sprawdzająca przed umową (73 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Lista sprawdzająca do umowy (59 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wzór umowy o dofinansowanie (279 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wzór zgody na dokonanie cesji (52 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (52 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Lista sprawdzająca do umowy cesji (37 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Opinia o innowacyjności (31 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej z definicją kryteriów (83 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (98 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta oceny merytorycznej punktowej z definicjami (275 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Karta oceny merytorycznej punktowej (43 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wzór biznesplanu (377 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (1 101 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wytyczne Instytucji Zarządzającej w sprawie prawnych zabezpieczeń (225 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (467 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga