zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/14/1.1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/14/1.1.3

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/14/1.1.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/14/1.1.3 wynosi 3 628 021,68 EUR, co daje kwotę 15 051 573,54 PLN, w tym 3 400 000,00 EUR (14 105 580,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 228 021,68 EUR (945 993,54 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,1487 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość projektu 4 000 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych na inwestycje związane z zakupem środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowych produktów wzorniczych do 400 000,00 PLN.
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 200 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 3 400 000,00 PLN.


W konkursie mogą brać udział jedynie Beneficjenci, których projekty realizują łącznie wskaźniki w jednym z poniższych wariantów:
Wariant 1. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi oraz Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – etaty badawcze lub
Wariant 2. Liczba projektów BRT w MŚP oraz Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – etaty badawcze.

Każdy nowoutworzony etat badawczy pozwala na dofinansowanie o wartości 2 000 000,00 PLN. Wartość dofinansowania
dla projektu oblicza się proporcjonalnie do wygenerowanych etatów badawczo rozwojowych zgodnie z poniższym wzorem:

Wd ≤ Lmp * 2 000 000

Wd – wartość dofinansowania wyrażona w PLN
Lmp – zakładana liczba etatów badawczych (wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – etaty badawcze”)
Powyższe oznacza, iż w konkursie przy minimalnej kwocie wsparcia 200.000,00 PLN min. wartość zatrudnienia wynosi 0,1 etatu.
Projekty nierealizujące żadnego z powyższych wariantów zostaną odrzucone.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki naukowe,
  • Szkoły wyższe,
  • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Instytucje otoczenia biznesu,
  • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.).
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
- budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną infrastruktury wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażaniem wyników prac w przedsiębiorstwach.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 27 stycznia 2014 r. do 7 marca 2014 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 7 marca 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/14/1.1.3 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Dokumenty konkursowe w formatach edytowalnych (17 228 kB, format: ZIP)

Dodano 2014-01-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (140 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wniosek o dofinansowanie projektu (126 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Instrukcja wypełniania wniosku (390 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Instrukcja wypełniania wniosku-aktualizacja (1 609 kB, format: DOC)

Dodano 2014-06-25

Instrukcja wypełniania załączników (732 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Instrukcja wypełniania załączników-aktualizacja (2 409 kB, format: DOC)

Dodano 2014-06-25

Lista sprawdzająca (102 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (38 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Karta oceny formalnej (42 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej-ogólna (69 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej z definicjami kryteriów (231 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Karta oceny merytorycznej punktowej z definicjami (263 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Karta oceny merytorycznej punktowej (166 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Karta oceny strategicznej (53 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Lista przed umową (75 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Lista sprawdzająca do umowy (59 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wzór umowy o dofinansowanie (277 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wzór umowy o dofinansowanie-aktualizacja (521 kB, format: DOC)

Dodano 2014-06-25

Harmonogram składania wniosków o płatność (33 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (32 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wzór pełnomocnictwa (173 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wzór uchwały o dofinansowanie projektów własnych (218 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wzór zgody na dokonanie cesji (51 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (51 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Lista sprawdzająca do umowy cesji (37 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (45 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (457 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wytyczne Instytucji Zarządzającej w sprawie prawnych zabezpieczeń (223 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej (455 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposażenia (500 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (1 107 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2020-06-03 14:21:55

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga