zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS 03/13/6.1.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 03/13/6.1.2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
jako Instytucja Pośrednicząca
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach konkursu nr 03/13/6.1.2
z zakresu osi priorytetowej 6 – Środowisko Przyrodnicze:

Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska
Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 03/13/6.1.2 wynosi: 1 300 000,00 EUR (5 496 400,00 PLN) z kategorii interwencji 46 (Oczyszczanie ścieków), liczoną po kursie 4,2280 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych.

Z konkursu wykluczeniu podlegają projekty spełniające przesłanki art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, których dofinansowanie stanowiłoby pomoc publiczną.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorcy.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
Kompleksowe projekty z gospodarki wodno – ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) poniżej 15 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:
  • budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych,
  • budowie i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej,
  • budowie i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej o ile przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG (tylko w uzasadnionych przypadkach jako element kompleksowego projektu, realizowanego łącznie z systemami odbioru ścieków),
  • budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę.
Wspierane będą inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, umiejscowione na obszarze aglomeracji do 15 tys. RLM zgodnie z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z wyłączeniem obszarów wspieranych w ramach PROW. Dopuszcza się realizację projektów grupowych, tj. realizowanych dla kilku aglomeracji, z których każda jest mniejsza niż 15 tys. RLM.
Projekt dotyczący gospodarki wodno-ściekowej powinien zamykać się w granicach wyznaczonej aglomeracji lub w przypadku projektów grupowych w granicach aglomeracji objętych wspólnym projektem.
Inwestycje w zakresie sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych realizowane będą na istniejących i nowotworzonych obszarach koncentracji szeroko rozumianej działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim turystyki. Preferencje otrzymają tu przedsięwzięcia stanowiące element uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną.
W ramach poszczególnych projektów gospodarki wodno-ściekowej, wartość elementów związanych z kanalizacją deszczową, nie może przekroczyć 50% wartości całego projektu.
Projekty dotyczące tylko zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane jedynie na tych obszarach aglomeracji, które zostały wcześniej wyposażone w system kanalizacji lub na odcinkach, gdzie budowie wodociągu towarzyszyło będzie tworzenie systemu kanalizacji.
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 27 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (23 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 03/13/6.1.2 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy - Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze) oraz na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl (Zakładka Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Konkursy).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (340 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (381 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Instrukcja wypełniania wniosku (391 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Instrukcja wypełniania załączników (960 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Lista sprawdzająca do wniosku (248 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Test pomocy publicznej (112 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Karta oceny formalnej (127 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (203 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Karta z definicja kryterium (246 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Karta oceny merytorycznej punktowej (111 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (209 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Karta oceny strategicznej (143 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Lista sprawdzajaca przed podpisaniem umowy (187 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Lista sprawdzajaca do umowy (153 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (421 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Harmonogram realizacji zamówień publicznych do umowy (100 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Harmonogram składania wnioskow o płatność do umowy (220 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Wzor pełnomocnictwa ogólnego do umowy o dofinansowanie (135 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Wzór aneksu do umowy (181 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Lista sprawdzająca do umowy cesji (131 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Wzor zgody na dokonanie cesji (140 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Potwierdzenie przyjecia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (155 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Porozumienie w sprawie dofinasowania projektu dla państwowych jednostek budżetowych (350 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Harmonogram realizacji zamówień publicznych do porozumienia (100 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Harmonogram składania wniosków o płatność do porozumienia (205 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Wzór pełnomocnictwa do Porozumienia o dofinansowanie projektu (134 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (697 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych (908 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (434 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

Wytyczne do studium wykonalności (843 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga