zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/13/2.1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/13/2.1.3

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/13/2.1.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 2 - Turystyka

Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/13/2.1.3 wynosi: 4 625 696,47 EUR, co daje kwotę 19 809 545,13 PLN, w tym 3 931 842,00 EUR (16 838 113,36 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 693 854,47 EUR (2 971 431,77 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,2825 EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 65% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Minimalna wartość projektu 10 000 000 PLN.
Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organizacje pozarządowe.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i zakup wyposażenia do wielofunkcyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oferującej w jednym kompleksie różne możliwości aktywności i wypoczynku (np. parki wodne) wraz z parkingami.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej 2 – Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 18 września 2013 r. do 29 października 2013 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 października 2013r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/2.1.3 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Dokumenty konkursowe w formacie Word (13 454 kB, format: ZIP)

Dodano 2013-09-18

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (141 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (115 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Instrukcja wypełniania wniosku (391 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Instrukcja wypełniania wniosku - aktualizacja (369 kB, format: PDF)

Dodano 2013-12-18

Instrukcja wypełniania załączników (710 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Instrukcja wypełniania załączników-aktualizacja (683 kB, format: PDF)

Dodano 2013-12-18

Lista sprawdzająca (92 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (37 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Karta oceny formalnej (40 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Karta oceny wniosku - Kryteria merytoryczne zerojedynkowe (67 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Karta z definicjami kryteriów zerojedynkowych (231 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Karta z definicjami kryteriów punktowych merytorycznych (226 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Karta oceny wniosku - merytorycznej punktowej (36 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Karta oceny strategicznej (48 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (73 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Lista sprawdzająca do umowy (59 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (278 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Wzór umowy o dofinansowanie projektu-aktualizacja (290 kB, format: PDF)

Dodano 2013-12-18

Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania (220 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Wzór zgody na dokonanie cesji (52 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Wzór aneksu do umowy (52 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Lista sprawdzająca do umowy cesji (37 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (433 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej dla osi priorytetowej Turystyka (506 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (224 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

Obowiązki beneficjentów w zakresie działań promocyjno-informacyjnych (1 074 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-18

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga