zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS 01/13/6.2.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/13/6.2.1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Jako Instytucja Pośrednicząca
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia I Mazury na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach konkursu nr 01/13/6.2.1
z zakresu osi priorytetowej 6 – Środowisko Przyrodnicze:

Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/13/6.2.1 wynosi: 1 885 000,00 EUR (8 042 729,50 PLN), w tym 1 600 000,00 EUR (6 826 720,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR (kategoria interwencji 40 Energia odnawialna: słoneczna) oraz 285 000,00 EUR (1 216 009,50 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST. Kwoty liczone po kursie 4,2667 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST,
  • administracja rządowa,
  • organizacje pozarządowe,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • przedsiębiorcy,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • Inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej
  • Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wsparcie otrzyma tylko budowa urządzeń i instalacji w dziedzinie energii słonecznej (kategoria interwencji 40 Energia odnawialna: słoneczna).
Zadanie nr 1 - Energia odnawialna: słoneczna

Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN.

Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 1 – 1 600 000,00 EUR (6 826 720,00 PLN).

W ramach projektów, obejmujących budowę lub modernizację źródła, dopuszcza się jako element projektu budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
W ramach poszczególnych projektów, wartość elementów związanych bezpośrednio z OZE określonymi w RPO WiM, musi przekroczyć 50% wartości całego projektu.
W ramach poddziałania nie mogą być realizowane projekty, które wykorzystują w 100% wytworzoną energię na potrzeby własne, z wyłączeniem energii słonecznej oraz obiektów użyteczności publicznej.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 10 lipca 2013 r. do 1 sierpnia 2013 r. (17 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/13/6.2.1 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl oraz na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl (Zakładka Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Konkursy).

 

« na górę

 

 Regulamin naboru i oceny wniosków

 

 Załączniki do regulaminu i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (127 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Instrukcja wypełniania wniosku (374 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Instrukcja wypełniania załączników (696 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Lista sprawdzająca do wniosku (240 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Test pomocy publicznej (169 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Karta oceny formalnej (178 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (205 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Karta z definicją kryterium (228 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (199 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Karta oceny merytorycznej punktowej (176 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Karta oceny strategicznej (185 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (196 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Lista sprawdzająca do umowy (180 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Harmonogram składania wniosków o płatność (261 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (165 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (432 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (183 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Wzór pełnomocnictwa do umowy (175 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Lista sprawdzająca do umowy cesji (170 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Wzór zgody na dokonanie cesji (156 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości przelewu praw z umowy (178 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu dla państwowych jednostek budżetowych (361 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Harmonogram składania wniosków o płatność (do porozumienia) (261 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (do porozumienia) (165 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Wzór pełnomocnictwa (do porozumienia) (175 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

 Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studium wykonalności (525 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (373 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (574 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (1 073 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga