zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/13/7.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/13/7.1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/13/7.1

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/13/7.1 wynosi: 1 867 399,65 Euro, co daje kwotę 7 840 837,65 PLN, w tym 1 587 289,70 Euro (6 664 711,99 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 280 109,95 Euro 1 176 125,66 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,1988 EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 50 tys. PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• szkoły wyższe,
• organizacje pozarządowe,
• administracja rządowa,
• Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87
i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.). (mikro- i małe przedsiębiorstwa działające min. 12 miesięcy, średnie przedsiębiorstwa bez ograniczenia czasu działalności).

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów (lista otwarta):

• budowa, rozbudowa i modernizacja sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na poziomie osiedla, kampusu uniwersyteckiego lub szkolnego, sołectwa, miasta/wsi, gminy, powiatu a także grup gmin i/lub powiatów tworzących wspólne projekty
• rozbudowa sieci światłowodowej na poziomie lokalnym przy wykorzystaniu synergii z prowadzonymi publicznymi inwestycjami w zakresie budowy, rozbudowy i remontów dróg, wodociągów, kanalizacji, sieci ciepłowniczych, itp.
• budowa bezprzewodowych sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu przy wykorzystaniu częstotliwości przyznawanych w drodze konkursu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), lub poprzez nabycie takich praw do potrzebnych częstotliwości w inny sposób
• tworzenie nowych i dalszy rozwój istniejących sieci publicznych punktów zapewniających dostęp do szerokopasmowego Internetu
• tworzenie i rozbudowa platform zarządzania siecią informatyczną oraz elektronicznych systemów obsługi użytkowników sieci w zakresie zarządzania dostępem, bezpieczeństwa oraz zapewnienia bezproblemowej wymiany danych i interoperacyjności systemów informatycznych.
• tworzenie rozwiązań informatycznych umożliwiających obiektywne testowanie jakości, bezpieczeństwa i interoperacyjności platform i systemów informatycznych.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 1 marca 2013 r. do 12 kwietnia 2013 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/7.1 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Konkursy - Konkurs 01/13/7.1).
 

 
 

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Progamu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (174 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Regulamin naboru i oceny wniosków - aktualizacja (141 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (470 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Instrukcja wypełniania wniosku (1 619 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Instrukcja wypełniania załączników (2 612 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Lista sprawdzająca (282 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Karta oceny formalnej (96 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Karta oceny wniosku - Kryteria merytoryczne zerojedynkowe (155 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Karta z definicjami kryteriów zerojedynkowych (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Karta z definicjamikryterów punktowych (189 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Karta oceny wniosków - Kryteria merytoryczne punktowe (62 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (163 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Lista sprawdzajaca do umowy (104 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Wzór uchwały Zarządu Województwa (410 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Wzór aneksu do umowy (59 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (46 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowania projektu (552 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (2 029 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Wytyczne do studiów wykonalności (2 398 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (9 362 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (442 kB, format: DOC)

Dodano 2013-02-28

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga