zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS 01/13/6.1.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/13/6.1.1

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE
JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH KONKURSU NR 01/13/6.1.1
Z ZAKRESU OSI PRIORYTETOWEJ 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:

Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska
Poddziałanie 6.1.1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/13/6.1.1 wynosi: 548 000,00 EUR (2 300 942,40 PLN), liczoną po kursie 4,1988 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST,
  • przedsiębiorcy.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • projekty polegające na likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów i dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów, o ile wynika to z WPGO i stanowi element systemu gospodarowania odpadami w ramach RGO (m.in. poprzez rekultywację składowisk, wg definicji przyjętej w ustawie o odpadach, wdrażanie segregacji, unieszkodliwiania i/lub odzysku odpadów niebezpiecznych, itp.).

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 14 marca 2013 r. do 4 kwietnia 2013 r. (15 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/13/6.1.1 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy - Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze) oraz na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl (Zakładka Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Konkursy).

 

 Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (301 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

 Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (127 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Instrukcja wypełniania wniosku (374 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Instrukcja wypełniania załączników (697 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Lista sprawdzająca do wniosku (240 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Test pomocy publicznej (170 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Karta oceny formalnej (178 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (231 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej z definicją kryteriów (228 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Karta oceny merytorycznej punktowej z definicją kryteriów (202 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Karta oceny wniosku - kryteria merytoryczne punktowe (179 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Karta oceny strategicznej (184 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (196 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Lista sprawdzająca do umowy (180 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Harmonogram składania wniosków o płatność (261 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (165 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Wzór aneksu do umowy (183 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (432 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Wzór pełnomocnictwa (175 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Lista sprawdzająca do umowy cesji (170 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Wzór zgody na dokonanie cesji (156 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (178 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Porozumienie w sprawie dofinasowania projektu dla państ. jedn. budżetowych (361 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Harmonogram składania wniosków o płatność (261 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (165 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Wzór pełnomocnictwa (175 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

 Wytyczne 

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności (589 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (374 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (576 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (1 071 kB, format: PDF)

Dodano 2013-02-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga