zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/12/1.1.7
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/12/1.1.7

WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Konkurs ma formę zamkniętą.
Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/12/1.1.7 wynosi odpowiednio: 13 171 047,00 EUR, co daje kwotę 54 403 009,63 PLN, w tym 11 195 389,95 EUR (46 242 558,18 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 1 975 657,05 EUR (8 160 451,45 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, liczoną po kursie 4,1305 EUR/PLN. Z kwoty przewidzianej do rozdysponowania zostanie wyodrębniona kwota 4 000 000,00 PLN na wnioski przywrócone w wyniku ewentualnych protestów. W przypadku gdy pula na protesty nie zostanie wykorzystana, środki zostaną przesunięte na dofinansowanie ewentualnych projektów z listy rezerwowej.

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.
Minimalna kwota wsparcia wynosi: 50 000,00 PLN, maksymalna kwota wsparcia wynosi: 2 000 000,00 PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

W ramach niniejszego konkursu mogą być dofinansowane:
  • projekty na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:
- zmiany organizacyjne i procesowe,
- zmiany organizacyjne i produktowe,
- zmiany procesowe,
- zmiany produktowe.

W ramach niniejszego poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty:
  • kwalifikujące się do Działania 6.1 RPO WiM Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę modernizację infrastruktury ochrony środowiska,
  • spełniające warunki wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  • dotyczące działalności gospodarczej: związanej z produkcją produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE,
  • z zakresu hotelarstwa, gastronomii,
  • dotyczące kategorii interwencji 39 energia odnawialna wiatrowa – budowa, rozbudowa, modernizacja elektrowni wiatrowych.
W ramach Poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby/przedsiębiorcy podlegający ubezpieczeniu w KRUS.

Wsparciem zostaną objęte głównie projekty związane z nową inwestycją, w wyniku której zostaną utworzone nowe miejsca pracy lub nastąpi utrzymanie już istniejących. Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Generała Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 15 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 - 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 grudnia 2012 r. o godz.15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 125 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu nr 01/12/1.1.7 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (376 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Regulamin naboru i oceny wniosków - aktualizacja (301 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (320 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Instrukcja wypełniania wniosku (450 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-13

Instrukcja wypełniania załączników (1 140 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Lista sprawdzająca (325 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Karta oceny formalnej (1 418 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (313 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej z definicją kryteriów (303 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 399 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Karta oceny merytorycznej punktowej z definicją kryteriów (496 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Karta oceny strategicznej (229 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (237 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (536 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność (220 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Wzór pełnomocnictwa (1 385 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Biznesplan (1 870 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne IP II dotyczące zabezpieczeń (1 906 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (274 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-14

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (1 072 kB, format: PDF)

Dodano 2012-11-14

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga