zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/12/7.2.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/12/7.2.1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/12/7.2.1
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/12/7.2.1 wynosi: 1 542 656,47 EUR, co daje kwotę 6 356 824,52 PLN, w tym 1 311 258,00 EUR (5 403 300,84 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 231 398,47 EUR (953 523,68 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,1207 EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 20 tys. PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły placówki,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów (lista otwarta):
 • rozwój i promocja e-usług publicznych bazujących na nowoczesnej i sprawnej e-administracji, budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, turystyki, gospodarki komunalnej w tym portali oraz tematycznych modułów i serwisów informacyjnych, sprawnej organizacji. wewnętrznej (back-office), sprawnej obsługi obywateli (front-office) oraz zapewnienia interoperacyjności systemów, projekty wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów w zakresie e-administracji systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów, systemów bazodanowych, integracja systemów, budowa i rozbudowa systemów transmisji danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, geograficzne systemy informacji przestrzennej. Projekty powinny uwzględniać w swoim harmonogramie i budżecie zadania pozyskania i przełożenia treści, zasobów informacyjnych oraz danych: tekstowych, graficznych (np. map) i/lub audiowizualnych dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową.
 • rozwój i promocja serwisów w zakresie e-zdrowia umożliwiających powszechny i tani dostęp do informacji i serwisów dotyczących zdrowia. Projekty powinny uwzględniać możliwości wykorzystania infrastruktury informatycznej do monitoringu stanu zdrowia obywateli, powiadamiania o zagrożeniach dla życia i zdrowia oraz rozwoju konsultacji on-line.
 • budowa lub rozbudowa systemów autentykacji i identyfikacji użytkowników, klientów usług publicznych, w tym rozbudowa Infrastruktury Klucza Publicznego(PKI (ang. Public Key Infrastructure) - Infrastruktura Klucza Publicznego. Jest to szeroko pojęty kryptosystem, w skład którego wchodzą urzędy certyfikacyjne, urzędy rejestracyjne, subskrybenci certyfikatów (użytkownicy), oprogramowanie i sprzęt)
 • rozwój i promocja serwisów w zakresie e-edukacji i e-oświaty umożliwiających powszechny i tani dostęp mieszkańców do informacji i serwisów dotyczących edukacji szkolnej i akademickiej a także edukacji pozaszkolnej i pozaakademickiej (long-life-learning)
 • projekty pozyskania lub/i przełożenia treści, zasobów informacyjnych oraz danych: tekstowych, graficznych (np. map) i/lub audiowizualnych dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową, w tym digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów muzealnych (również digitalizacja 3D), zasobów bibliotecznych i archiwalnych (tworzenie baz danych zasobów cyfrowych). Elementem projektu może być budowa, zakup lub rozbudowa systemów digitalizacji oraz budowa platform dystrybucji treści cyfrowych.
 • tworzenie i rozwój serwisów i portali społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 31 sierpnia 2012 r. do 12 października 2012 r. (31 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 października 2012 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/12/7.2.1 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (173 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (470 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Instrukcja wypełniania wniosku (1 620 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Instrukcja wypełniania wniosku-aktualizacja (1 621 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-27

Instrukcja wypełniania załączników (2 613 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Instrukcja wypełniania załączników-aktualizacja (2 618 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-27

Lista sprawdzająca (282 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (77 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Karta oceny formalnej (96 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Karta oceny merytorycznej (155 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Kryteria merytoryczne (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Karta z definicjami kryteriów punktowych (189 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Karta z definicjami krytetriów zerojedynkowych (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Lista sprawdzająca przed umową (164 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Lista sprawdzająca przed umową (104 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (441 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - aktualizacja (446 kB, format: DOC)

Dodano 2012-11-27

Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania (391 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (59 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności (1 063 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 998 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (442 kB, format: DOC)

Dodano 2012-08-31

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (1 072 kB, format: PDF)

Dodano 2012-08-31

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga