zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   Konkurs 02/12/6.1.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Konkurs 02/12/6.1.2

Zamknięty nabór wniosków


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W OLSZTYNIE

JAKO INSTYTUCJA POŚRWOEDNICZĄCA
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTW
W RAMACH KONKURSU NR 02/12/6.1.2
Z ZAKRESU OSI PRIORYTETOWEJ 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:

Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska
Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa
Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/12/6.1.2 wynosi: 2 500 000,00 Euro (10 718 000,00 PLN), liczoną po kursie 4,2872 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.
O wsparcie mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne JST      
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorcy.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
Kompleksowe projekty z gospodarki wodno – ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) poniżej 15 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:
• budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych,
• budowie i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej,
• budowie i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej o ile przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG, (tylko w uzasadnionych przypadkach jako element kompleksowego projektu, realizowanego łącznie z systemami odbioru ścieków),
• budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę.

Wspierane będą inwestycje w gospodarkę wodno – ściekową, umiejscowione na obszarze aglomeracji do 15 tys. RLM zgodnie z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z wyłączeniem obszarów wspieranych w ramach PROW. Dopuszcza się realizację projektów grupowych, tj. realizowanych dla kilku aglomeracji, z których każda jest mniejsza niż 15 tys. RLM.
Projekt dotyczący gospodarki wodno – ściekowej powinien zamykać się w granicach wyznaczonej aglomeracji lub w przypadku projektów grupowych w granicach aglomeracji objętych wspólnym projektem.

Inwestycje w zakresie sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych realizowane będą na istniejących i nowotworzonych obszarach koncentracji szeroko rozumianej działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim turystyki. Preferencje otrzymają tu przedsięwzięcia stanowiące element uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną.
W ramach poszczególnych projektów gospodarki wodno-ściekowej, wartość elementów związanych z kanalizacją deszczową, nie może przekroczyć 50% wartości całego projektu.
Projekty dotyczące tylko zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane jedynie na tych obszarach aglomeracji, które zostały wcześniej wyposażone w system kanalizacji lub na odcinkach, gdzie budowie wodociągu towarzyszyło będzie tworzenie systemu kanalizacji.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 13 sierpnia 2012 r. do 6 września 2012 r. (18 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 września 2012 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 02/12/6.1.2 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy - Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze) oraz na stronie rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Konkursy).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 543 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (313 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Instrukcja wypełnaiania wniosku (1 571 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Istrukcja wypełniania załączników (2 201 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Lista sprawdzająca do wniosku (1 499 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (1 402 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

lista sprawdzająca do umowy (1 358 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Karta oceny wniosku-test oceny publicznej (1 338 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Karta oceny formalnej (1 352 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej-karta ogólna (2 684 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Katra oceny merytorycznej zerojedynkowej -karta z definicjami kryteriów (1 469 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny merytorycznej punktowej-karta z definicjami kryteriów (1 363 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Karta oceny wniosku,kryteria merytoryczne punktowe-karta ogólna (1 328 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (1 334 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1 642 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Wzór potwierdzenia przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Wzór listy sprawdzającej do umowy cesji (1 349 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Wzór zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Harmonogram składania wniosków o płatność (1 317 kB, format: XLS)

Dodano 2012-07-12

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Wzór pełnomocnictwa (1 318 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania projektu PJB

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu (1 556 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Harmonogram składania wniosków o płatność (1 317 kB, format: XLS)

Dodano 2012-07-12

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Wzór pełnomocnictwa ogólnego (1 318 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie Gospodarka wodno-ściekowa do konkursu 02/12/6.1.2 (1 847 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (11 839 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Wytyczne obowiązki beneficjenta w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych (9 301 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 872 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga