zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   Konkurs 02/12/6.1.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Konkurs 02/12/6.1.1

Zamknięty nabór wniosków


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE
JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH KONKURSU NR 02/12/6.1.1
Z ZAKRESU OSI PRIORYTETOWEJ 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:

Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska
Poddziałanie 6.1.1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/12/6.1.1 wynosi: 1.750.000,00.EUR (7 502 600,00 PLN), w tym 1.500.000,00 EUR (6 430 800,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR, oraz 250.000,00 Euro (1 071 800,00 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,2872 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych.
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.
O wsparcie mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST,
  • przedsiębiorcy.       

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • projekty polegające na likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów poprzez zamykanie i rekultywację składowisk (wg definicji przyjętej w ustawie o odpadach) odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne, na których składowane były odpady komunalne, o ile wynika to z WPGO i stanowi element systemu gospodarowania odpadami
  • w ramach Rejonów Gospodarki Odpadami.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz  z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 13 sierpnia 2012 r. do 27 września 2012 r. (33 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 27 września 2012 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 02/12/6.1.1 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy - Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze) oraz na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl (Zakładka Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Konkursy).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 542 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (314 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Instrukcja wypełniania wniosku (1 571 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Instrukcja wypełniania załączników (2 201 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Lista sprawdzająca do wniosku (1 499 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (1 402 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Lista sprawdzająca do umowy (1 358 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Karta oceny wniosku-test oceny publicznej (1 339 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Karta oceny formalnej (1 352 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej-karta ogólna (2 733 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej-karta z definicjami kryteriów (1 469 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny merytorycznej punktowej-karta z definicjami kryteriów (1 399 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Karta oceny wniosku,kryteria merytoryczne punktowe-karta ogólna (1 326 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (1 342 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1 642 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Wzór potwierdzenia przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Wzór listy sprawdzającej do umowy cesji (1 349 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Wzór zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Harmonogram składania wniosków o płatność (1 323 kB, format: XLS)

Dodano 2012-07-06

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Wzór pełnomocnictwa (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzór porozumieniaw sprawie dofinansowania projektu PJB

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu (1 556 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-10

Harmonogram składania wniosków o płatność (1 317 kB, format: XLS)

Dodano 2012-07-10

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-10

Wzór pełnomocnictwa ogólnego (1 318 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi do konkursu 02/12/6.1.1 (1 854 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-11

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (11 840 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-11

Wytyczne obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych (9 301 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-11

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (4 214 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-11

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga