zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 02/12/1.1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 02/12/1.1.3

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 02/12/1.1.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/12/1.1.3 wynosi 3 073 941,00 EUR, co daje kwotę 12 845 384,65 PLN, w tym 3 003 941,00 EUR (12 552 868,65 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 70 000,00 EUR (292 516,00 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,1788 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość projektu 4 000 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych na inwestycje związane z zakupem środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowych produktów wzorniczych do 400 000,00 PLN.
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 200 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 3 400 000,00 PLN.


W konkursie mogą brać udział jedynie Beneficjenci, których projekty realizują łącznie wskaźniki w jednym z poniższych wariantów:
Wariant 1. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi oraz Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – etaty badawcze lub
Wariant 2. Liczba projektów BRT w MŚP oraz Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – etaty badawcze.

Każdy nowo utworzony etat badawczy pozwala na dofinansowanie o wartości 2 000 000,00 PLN. Wartość dofinansowania dla projektu oblicza się proporcjonalnie do wygenerowanych etatów badawczo rozwojowych zgodnie z poniższym wzorem:

Wd ≤ Lmp * 2 000 000

Wd – wartość dofinansowania wyrażona w PLN
Lmp – zakładana liczba etatów badawczych (wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – etaty badawcze”)
Powyższe oznacza, iż w konkursie przy minimalnej kwocie wsparcia 200 000,00 PLN min. wartość zatrudnienia wynosi 0,1 etatu.
Projekty nierealizujące żadnego z powyższych wariantów zostaną odrzucone.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki naukowe,
  • Szkoły wyższe,
  • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Instytucje otoczenia biznesu,
  • Przedsiębiorcy
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
- budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną infrastruktury wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażaniem wyników prac w przedsiębiorstwach

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 28 maja 2012 r. do 9 lipca 2012 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 9 lipca 2012 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 02/12/1.1.3 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (174 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (470 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Instrukcja wypełniania wniosku (1 619 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Instrukcja wypełniania załączników (2 613 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Lista sprawdzająca (281 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (77 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Karta oceny formalnej (96 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Karta oceny merytorycznej (155 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Kryteria merytoryczne (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Karta z definicjami kryteriów zerojedynkowych (1 567 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Lista sprawdzająca przed umową (163 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Lista sprawdzająca do umowy (104 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2012-05-25

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (49 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Wzór pełnomocnictwa (1 309 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Wzór umowy o dofinansowanie (441 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania (391 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (59 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej (1 027 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposażenia (1 012 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 992 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (441 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-25

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (1 072 kB, format: PDF)

Dodano 2012-05-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga