zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/12/5.1.4
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/12/5.1.4

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU NR 01/12/5.1.4
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 5: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA
Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura portowa

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/12/5.1.4 wynosi: 2 823 529,00 EUR, co daje kwotę 11 749 268,00 PLN w tym 2 400 000,00 EUR (9 986 880,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 423 529,00 EUR (1 762 388,00 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej,
w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,1612 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • przedsiębiorcy;
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów :
  • budowa, przebudowa infrastruktury portowej na śródlądowych drogach wodnych (w tym nabrzeża, pomosty, pirsy, baseny portowe, kanały portowe, wejścia do portów, tory wodne);
  • budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów znajdujących się w portach.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach (proszę stosować kartony archiwizacyjne, nie segregatory) należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 30 kwietnia 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. (32 dni robocze)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2012 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/12/5.1.4 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (175 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wniosek o dofinansowanie (470 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Instrukcja wypełniania wniosku (1 616 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Instrukcja wypełniania załączników (2 609 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Lista sprawdzająca (281 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Karta oceny wniosku-kryteria formalne (96 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (155 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Kryteria merytoryczne punktowe-karta z definicjami kryteriów (484 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Karta oceny mertytorycznej punktowej (62 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Karta oceny strategicznej (83 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Lista sprawdzająca przed umową (163 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Lista sprawdzająca do umowy (103 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Wzór umowy o dofinansowanie (448 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2012-04-27

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (50 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Wzór pełnomocnictwa ogólnego (1 310 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania (324 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (59 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Lista sprawdzajaca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności (822 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Wytyczne ws.prawnych zabezpieczeń (442 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 998 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-27

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (1 072 kB, format: PDF)

Dodano 2012-04-27

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga