zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/12/5.1.6
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/12/5.1.6

NABÓR WNIOSKÓW ZAMKNIĘTY

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury  na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU NR 01/12/5.1.6
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 5: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA

Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/12/5.1.6 wynosi: 6 800 000,00 EUR, co daje kwotę 28 158 800,00 PLN, liczoną po kursie 4,1410 EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania została ustalona na kwotę 5 mln zł przypadającą na jeden projekt.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów Schemat A:
Inwestycje na drogach powiatowych obejmujące:
  • budowę dróg, węzłów, skrzyżowań, skrzyżowań z ruchem okrężnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową celem osiągnięcia standardów w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś (80 kN/oś, 100 kN/oś i 115 kN/oś), bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
  • budowę obejść miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową,
  • infrastrukturę towarzyszącą, dla ww. projektów, przyczyniającą się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz związaną z ochroną środowiska stanowią między innymi:
• wyposażenie obiektów inżynieryjnych w: zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe,
• budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń,
• budowa osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych,
• budowa chodników biegnących wzdłuż drogi (wyłącznie w przypadku budowy drogi, jako część projektu),
• budowa przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,
• budowa ciągów, ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż drogi (jako część projektu),
• budowa oświetlenia,
• budowa miejsc do wypoczynku dla kierowców, w tym zakup wyposażenia służącego wkomponowaniu ww. rodzaju projektów w krajobraz,
• budowa infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych),
• budowa kanalizacji teletechnicznej.


Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach (proszę stosować kartony archiwizacyjne, nie segregatory) należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 26 marca 2012 r. do 11 maja 2012 r. (32 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 11 maja 2012 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/12/5.1.6 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (180 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (491 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Lista sprawdzająca (284 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Instrukacja wypełniania wniosku (1 628 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Instrukcja wypełniania załączników (2 684 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (78 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Karta oceny wniosku-kryteria formalne (99 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (161 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Karta oceny merytorycznej z definicjami kryteriów (1 501 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Karta oceny strategicznej (84 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Lista sprawdzająca przed umową (169 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Lista sprawdzająca do umowy (109 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Wzór umowy o dofinansowanie (459 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Karta oceny merytorycznej punktowej z definicjami kryteriów (491 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Karta oceny merytorycznej punktowej (64 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2012-03-23

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (50 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Wzór pełnomocnictwa ogólnego (1 310 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania (324 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Wzór zgody na dokonanie cesji (51 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (60 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Lista sprawdzająca do umowy cesji (80 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (47 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (444 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (2 025 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Wytyczne do studium wykonalności (865 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-23

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (1 066 kB, format: PDF)

Dodano 2012-03-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga