zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS NR 01/12/1.1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS NR 01/12/1.1.3

ZAMKNIĘTY NABÓR WNIOSKÓW


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/12/1.1.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/12/1.1.3 wynosi 2 543 607,30 Euro, co daje kwotę 10 821 777,25 PLN, w tym 2 162 066,20 EUR (9 198 510,64 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 381 541,10 EUR (1 623 266,61 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,2545 EUR/PLN.

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna wartość projektu 4 000 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych na inwestycje związane z zakupem środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowych produktów wzorniczych do 400 000,00 PLN.
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 200 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 3 400 000,00 PLN
.

W konkursie mogą brać udział jedynie Beneficjenci, których projekty realizują łącznie wskaźniki w jednym z poniższych wariantów:
Wariant 1. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi oraz Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – etaty badawcze lub
Wariant 2. Liczba projektów BRT w MŚP oraz Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – etaty badawcze.

Każdy nowoutworzony etat badawczy pozwala na dofinansowanie o wartości 2 000 000,00 PLN. Wartość dofinansowania dla projektu oblicza się proporcjonalnie do wygenerowanych etatów badawczo rozwojowych zgodnie z poniższym wzorem:

Wd ≤ Lmp * 2 000 000

Wd – wartość dofinansowania wyrażona w PLN
Lmp – zakładana liczba etatów badawczych (wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – etaty badawcze”)
Powyższe oznacza, iż w konkursie przy minimalnej kwocie wsparcia 200 000,00 PLN min. wartość zatrudnienia wynosi 0,1 etatu.
Projekty nierealizujące żadnego z powyższych wariantów zostaną odrzucone.

O wsparcie mogą ubiegać się:
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki naukowe,
 • Szkoły wyższe,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Instytucje otoczenia biznesu,
 • Przedsiębiorcy.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
- budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną infrastruktury wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażaniem wyników prac w przedsiębiorstwach.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 24 lutego 2012 r. do 6 kwietnia 2012 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/12/1.1.3 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

Komunikat

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

Beneficjenci, którzy przygotowują wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorczość, Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami w konkursie nr 01/12/1.1.3 na podstawie Wytycznych do studiów wykonalności z zakresie infrastruktury kubaturowej dla Osi priorytetowej Przedsiębiorczość (Działania 1.1) do konkursu 01/12/1.1.3 zobowiązani są do przygotowania analizy wariantów projektu (punkt 1.2.2 ww. wytycznych) metodą wielokryterialną wskazaną w Wytycznych do studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposażenia dla Osi priorytetowej Przedsiębiorczość (Działania 1.1) do konkursu 01/12/1.1.3 (punkt 1.2.2 ww. wytycznych).

W analizie należy wykorzystać kluczowe kryteria ‘miękkiej płaszczyzny’ projektów kubaturowych, a więc przede wszystkim:
 • wprowadzanie nowych usług i funkcji użytkowych: edukacyjnych, kulturowych, turystycznych itp.,
 • poprawa jakości usług (norm fizycznych: standardów technicznych, higienicznych, sanitarnych itp., dostępności, satysfakcji, szybkości, dokładności, terminowości, solidności, ciągłości usług itp.),
 • dostępność do wyposażenia np. do komputerów z dostępem do Internetu,
 • dostępność wyposażanych obiektów do infrastruktury towarzyszącej (hotele, noclegownie, internaty, stołówki, place, parki, tereny zielone itp.),
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników i samych obiektów,
 • wzrost jakości życia (np. dostęp do dóbr kultury, zmniejszenie zachorowalności, śmiertelności, zwiększenie poziomu wykształcenia mieszkańców itp.).
Należy pamiętać, że analiza wielokryterialna jest analizą subiektywną i często wymagającą wiedzy eksperckiej. Analizę wielokryterialną przeprowadzamy w następujących etapach:
 • wyznaczenie celów, przy czym cele nie mogą się na siebie nachodzić (muszą być rozłączne);
 • przypisanie wag do celów;
 • określenie kryteriów oceny do celów;
 • analiza oddziaływania na podstawie kryteriów;
 • oszacowanie skutków interwencji – punkty;
 • zsumowanie ocen punktowych;
 • wybór projektu.
Oszacowanie skutków interwencji odbywa się na zasadzie określania wpływu kryteriów oceny na osiągnięcie założonych celów w projekcie według zasady:

0 punktów brak wpływu
1 punkt niewielki wpływ
2 punkty umiarkowany wpływ
3 punkty istotny wpływ
4 punkty bardzo duży wpływ

Przygotowując analizę wielokryterialną, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
 • aby uwzględnić w analizie wszystkie cele i kryteria (należy wybrać przynajmniej po jednym kryterium technicznym, przyrodniczym, ekonomicznym i społecznym, które opisują dany rodzaj projektu);
 • aby wiarygodnie przypisywać wagi do kryteriów (uzasadnić ich wybór bazując na wiarygodnych źródłach lub wywodach);
 • aby jasno i zrozumiale (również bazując na wiarygodnych źródłach lub wywodach) uzasadnić poszczególne oceny punktowe.

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (173 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wniosek o dofinansowanie projektu (470 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Instrukcja wypełniania wniosku (1 615 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Instrukcja wypełniania załączników (2 614 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Lista sprawdzająca (281 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (155 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Kryteria merytoryczne (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Karta z definicjami kryteriów (1 567 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Karta oceny strategicznej (83 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (163 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Lista sprawdzająca do umowy (103 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2012-02-24

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (49 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Wzór pełnomocnictwa (1 309 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (442 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania (347 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (59 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej (1 136 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposażenia (1 024 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 998 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (1 066 kB, format: PDF)

Dodano 2012-02-24

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (442 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga