zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS NR 01/12/6.2.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS NR 01/12/6.2.1

ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE
JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH KONKURSU NR 01/12/6.2.1
Z ZAKRESU OSI PRIORYTETOWEJ 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:

Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/12/6.2.1 wynosi: 6 013 143,27 EUR(25 582 918,02 PLN), w tym 5 463 655,74 EUR (23 245 123,33 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 549 487,53 EUR (2 337 794,69 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST. Kwoty liczone po kursie 4,2545 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST,
  • administracja rządowa,
  • organizacje pozarządowe,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • przedsiębiorcy,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • Inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej, np.:
- budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zgodnie z wymogami dla wysokosprawnej kogeneracji określonymi w dyrektywie 2004/8/WE z wykorzystaniem biomasy;
- zakup urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania biomasy, jako element kompleksowego projektu;
- kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE, obejmująca źródło-przesył-odbiór.
  • Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
W ramach kompleksowych projektów, obejmujących budowę lub modernizację źródła, dopuszcza się jako element projektu budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Wsparcie otrzyma tylko budowa urządzeń i instalacji w dziedzinie energii słonecznej i biomasy oraz energetyki geotermalnej.
W ramach poszczególnych projektów, wartość elementów związanych bezpośrednio z OZE określonymi w RPO WiM, musi przekroczyć 50% wartości całego projektu.
W ramach poddziałania nie mogą być realizowane projekty, które wykorzystują w 100% wytworzoną energię na potrzeby własne, z wyłączeniem energii słonecznej, geotermalnej oraz obiektów użyteczności publicznej.

Zadanie nr 1 - Energia odnawialna: słoneczna
Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN.
Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 1 – 558 900,03 EUR (2 377 840,17 PLN).

Zadanie nr 2 - Energia odnawialna: biomasa
Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN. Maksymalna wartość projektu dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – 10 mln PLN.
Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 2 – 4 483 285,39 EUR (19 074 137,69 PLN).

Zadanie nr 3 - Energia odnawialna: geotermiczna
Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN.
Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 3 - 421 470,32 EUR (1 793 145,47 PLN).

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 9 marca 2012 r. do 30 marca 2012 r. (16 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 marca 2012 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/12/6.2.1 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy - Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze) oraz na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl (Zakładka Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Konkursy).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 646 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (424 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Instrukcja wypełniania wniosku (1 629 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Instrukcja wypełniania załączników (2 562 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Lista sprawdzająca do wniosku (1 550 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (1 433 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Lista sprawdzająca do umowy (1 377 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Test pomocy publicznej (1 344 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Karta oceny formalnej (1 366 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (2 698 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Karta z definicją kryterium (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 367 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 334 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Karta oceny strategicznej (1 334 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Harmonogram składania wniosków o płatność (1 323 kB, format: XLS)

Dodano 2012-02-15

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (1 319 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Wzór pełnomocnictwa (1 319 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1 778 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - aktualizacja (1 775 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-23

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Lista sprawdzająca do umowy cesji (1 348 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Wzór zgody na dokonanie cesji (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Harmonogram składania wniosków o płatność do porozumienia (1 317 kB, format: XLS)

Dodano 2012-02-15

Harmonogram realizacji zamówień publicznych do porozumienia (1 319 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Wzór pełnomocnictwa do porozumienia (1 319 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Porozumienie w sprawie dofinasowania projektu dla państwowych jednostek budżetowych (1 641 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Porozumienie w sprawie dofinasowania projektu dla państwowych jednostek budżetowych-aktualizacja (1 650 kB, format: DOC)

Dodano 2012-04-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności (1 987 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (11 867 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (1 066 kB, format: PDF)

Dodano 2012-02-15

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (2 148 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga