zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS NR 10/11/4.1.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS NR 10/11/4.1.2

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU NR 10/11/4.1.2
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 4: ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST

Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk
Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 10/11/4.1.2 wynosi: 571 300,84 EUR, co daje kwotę 2 531 738,36 PLN, w tym 485 631,21 EUR (2 151 977,58 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 85 699,63 EUR (379 760,77 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej liczoną po kursie 4,4313 EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych oraz 50% wydatków kwalifikowalnych dla podmiotów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Spółdzielnie mieszkaniowe;
  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • renowacja, remont i adaptacja budynków i pomieszczeń, znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, na cele kulturalne, sportowe, opiekuńcze, terapeutyczno-poradnicze, informatyczne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i zakupem sprzętu (środki trwałe).

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach (proszę stosować kartony archiwizacyjne, nie segregatory) należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 28 października 2011 r. do 13 grudnia 2011 r. (31 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 13 grudnia 2011 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 10/11/4.1.2 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (179 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (461 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Instrukcja wypełniania wniosku (1 609 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Instrukcja wypelniania załączników (2 457 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Lista sprawdzająca do wniosku (281 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (78 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Karta oceny formalnej (98 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Kata oceny merytorycznej 0-1-karta ogólna (156 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Kryteria merytoryczne (1 497 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Karta z definicjami kryteriów punktowych (263 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Karta oceny wniosku merytorycznej punktowej (64 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Karta oceny strategicznej (87 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (165 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Lista sprawdzająca do umowy (106 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (434 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Uchwala Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania (345 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Wzór zgody na dokonanie cesji (53 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (62 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Lista sprawdzająca do umowy cesji (82 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (49 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (2 003 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (449 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej do konkursu nr 10/11/4.1.2 (1 143 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Obowiązki beneficjentów zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (820 kB, format: PDF)

Dodano 2011-10-14

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga