zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS NR 01/11/2.1.5
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS NR 01/11/2.1.5

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/11/2.1.5
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 2 - Turystyka

Działanie – 2.1 Wzrost potencjału turystycznego.
Poddziałanie – 2.1.5 dziedzictwo kulturowe.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/10/2.1.5 wynosi: 3 126 578,32 EUR, co daje kwotę 13 000 000,00 PLN ze środków pochodzących z EFRR, liczoną po kursie 4,1579 zł EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Konkurs przeznaczony jest dla projektów nie objętych pomocą publiczną.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 3 000 000,00 PLN.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • renowacja (wg definicji konserwatorskiej: rewitalizacja, rewaloryzacja, restauracja, konserwacja, zachowanie), odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegająca na unowocześnianiu form ich wykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego).

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej 2 – Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 3 października 2011 r. do 15 listopada 2011 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 listopada 2011 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/2.1.5 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (174 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (455 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Instrukcja wypełniania wniosku (1 602 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Instrukcja wypełniania załączników (2 451 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Instrukacja wypełniania wniosku-aktualizacja (1 603 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-27

Instrukcja wypełniania załączników-aktualizacja (2 457 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-27

Lista sprawdzająca (272 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Karta oceny wniosku-kryteria formalne (95 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Karta oceny wniosku kryteria merytoryczne zerojedynkowe (146 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Kryteria merytoryczne zerojedynkowe (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Kryteria merytoryczne punktowe - karta z definicją kryterium (451 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Karta oceny wniosku kryteria merytoryczne punktowe (62 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Karta oceny wniosku kryteria strategiczne (82 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (162 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Lista sprawdzająca do umowy (103 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (429 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Wzór umowy o dofinansowanie-aktualizacja (436 kB, format: DOC)

Dodano 2012-03-27

Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania (340 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (59 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 992 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Wytyczne do studiów wykonalności (1 132 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-30

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (15 856 kB, format: PDF)

Dodano 2011-09-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga