zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/11/1.1.10
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/11/1.1.10

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/11/1.1.10
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 - Przedsiębiorczość

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/10/1.1.10 wynosi: wysokości 5 000 000 EUR, co daje kwotę 20 075 000,00 PLN, w tym 4 250 000 EUR (17 063 750,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 750 000 EUR (3 011 250,00PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,0150 EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 500 000 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 13 600 000 PLN.
Maksymalna wartość projektu została ustalona na kwotę 16 000 000 PLN.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

- tworzenie stref przedsiębiorczości – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje polegające przede wszystkim na uzbrojeniu ternu.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 25 sierpnia 2011 r. do 5 października 2011 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 października 2011 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/1.1.10 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

Komunikat

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w związku z przyspieszeniem podpisania umów w konkursie, zostały zaktualizowane następujące załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów:
• Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
• Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu,
• Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.
Zaktualizowane dokumenty nie powodują pogorszenia warunków w konkursie i znajdują się na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl pod ogłoszeniem ww. konkursu.

Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu o konkursie 01/11/1.1.10 zostają bez zmian.

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (173 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu oceny i naboru wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (455 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Instrukcja wypełniania wniosku - aktualizacja (1 604 kB, format: DOC)

Dodano 2011-12-16

Instrukcja wypełniania załączników - aktualizacja (2 453 kB, format: DOC)

Dodano 2011-12-16

Lista sprawdzająca (272 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Karta oceny merytorycznej (155 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Kryteria merytoryczne (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Karta z definicją kryterium (1 566 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Karta oceny strategicznej (83 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (162 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Lista sprawdzająca do umowy (103 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Wzór uchwały w sprawie dofinansowania (339 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - aktualizacja (433 kB, format: DOC)

Dodano 2011-12-16

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (59 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 992 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Wytyczne do studiów wykonalności (848 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (443 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (820 kB, format: PDF)

Dodano 2011-08-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Archiwalne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania wniosku - aktualizacja (1 602 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-12

Instrukcja wypełniania załączników - aktualizacja (2 450 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-12

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (429 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Instrukcja wypełniania wniosku (1 598 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

Instrukcja wypełniania załączników (2 297 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga