zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS 02/11/6.2.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 02/11/6.2.1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
jako Instytucja Pośrednicząca  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków  o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Konkursu Nr 02/11/6.2.1
z zakresu osi priorytetowej 6 – Środowisko przyrodnicze:

Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/11/6.2.1 wynosi: 6 710 615,24 EUR (26 943 120,19 PLN), w tym 6 176 708,24 EUR (24 799 483,58 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 533 907,00 EUR (2 143 636,61 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,0150 EUR/PLN.

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie mogą ubiegać się:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST,
 • administracja rządowa,
 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • przedsiębiorcy,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

• Inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej, np.:
 • budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zgodnie z wymogami dla wysokosprawnej kogeneracji określonymi w dyrektywie 2004/8/WE z wykorzystaniem biomasy;
 • zakup urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania biomasy, jako element kompleksowego projektu;
 • kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE, obejmująca źródło-przesył-odbiór.
• Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach kompleksowych projektów, obejmujących budowę lub modernizację źródła, dopuszcza się jako element projektu budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Wsparcie otrzyma tylko budowa urządzeń i instalacji w dziedzinie energii słonecznej i biomasy oraz energetyki geotermalnej.

W ramach poszczególnych projektów, wartość elementów związanych bezpośrednio z OZE określonymi w RPO WiM, musi przekroczyć 50% wartości całego projektu.
W ramach poddziałania nie mogą być realizowane projekty, które wykorzystują w 100% wytworzoną energię na potrzeby własne, z wyłączeniem energii słonecznej, geotermalnej oraz obiektów użyteczności publicznej.

Zadanie nr 1 - Energia odnawialna: słoneczna
Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN.
Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 1 – 1 664 745,20 EUR (6 683 951,98 PLN).

Zadanie nr 2 - Energia odnawialna: biomasa
Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN. Maksymalna wartość projektu dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – 10 mln PLN.
Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 2 – 4 006 703,41 EUR (16 086 914,19 PLN).

Zadanie nr 3
- Energia odnawialna: geotermiczna
Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN.
Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 3 – 505 259,63 EUR (2 028 617,41 PLN).

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 7 września 2011 r. do 30 września 2011 r. (18. dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2011 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 02/11/6.2.1 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy - Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze) oraz na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl (Zakładka Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Konkursy).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 556 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu oceny i naboru wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (365 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Instrukcja wypełniania wniosku (1 591 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Instrukcja wypełniania załączników (2 258 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Lista sprawdzająca do wniosku (1 523 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (2 703 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Lista sprawdzająca do umowy (2 651 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Test pomocy publicznej (2 628 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Karta oceny formalnej (1 359 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (2 698 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Karta z definicją kryterium (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 367 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 331 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Karta oceny strategicznej (1 334 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Harmonogram składania wniosków o płatność do umowy (1 317 kB, format: XLS)

Dodano 2011-08-17

Harmonogram realizacji zamówień publicznych do umowy (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Wzór pełnomocnictwa ogólnego do umowy (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1 768 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Wzór listy sprawdzającej do umowy cesji (1 349 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Wzór zgody na dokonanie cesji wierzytelności (2 607 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (2 602 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Harmonogram składania wniosków o płatność do porozumienia (1 317 kB, format: XLS)

Dodano 2011-08-17

Wzór pełnomocnictwa do porozumienia (2 602 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Harmonogram realizacji zamówień publicznych do porozumienia (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu (1 568 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studium wykonalności (1 866 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (11 886 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 930 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-17

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (820 kB, format: PDF)

Dodano 2011-08-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga