zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 02/11/7.2.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 02/11/7.2.2

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 02/11/7.2.2
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/11/7.2.2 wynosi: 4 705 882,35 EUR, co daje kwotę 18 894 117,64 PLN, w tym 4 000 000,00 EUR (16 060 000,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 705 882,35 EUR (2 834 117,64 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,0150 EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 10 tys. PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 3 mln PLN.


O wsparcie może/mogą ubiegać się:
 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.), mikro- i małe przedsiębiorstwa działające min. 12 miesięcy, średnie przedsiębiorstwa bez ograniczenia czasu działalności,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów (lista otwarta):
 • rozwój i promocja e-usług umożliwiających na Warmii i Mazurach budowanie i rozwój regionalnej i lokalnej gospodarki opartej na wiedzy, w tym budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w zakresie e-handlu, turystyki, tworzenia sieci kooperacji między przedsiębiorstwami przy wykorzystaniu narzędzi i platform elektronicznych. Tworzenie lub uczestnictwo w Wirtualnych Organizacjach Sieciowych (Network-Virtual-Organisation NVO);
 • tworzenie i rozbudowa narzędzi i systemów informatycznych w MŚP prowadzących do osiągania sprawnej organizacji wewnętrznej (back-office), sprawnej obsługi klientów (front-office) oraz zapewnienia interoperacyjności systemów. Projekty w zakresie integracji działań biznesowych między kooperującymi firmami, wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów, systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów, systemów bazodanowych, integracja systemów, budowa i rozbudowa systemów transmisji danych pomiędzy MŚP i ich kontrahentami;
 • tworzenie i rozwój serwisów i portali społecznościowych oraz usług on-line dla firm.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 10 sierpnia 2011 r. do 22 września 2011 r. (31 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 września 2011 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 02/11/7.2.2 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).
 

Komunikat

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w związku z przyspieszeniem podpisania umów w konkursie, zostały zaktualizowane następujące załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów:
• Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
• Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu,
• Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.
Zaktualizowane dokumenty nie powodują pogorszenia warunków w konkursie i znajdują się na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl pod ogłoszeniem ww. konkursu.

Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu o konkursie 02/11/7.2.2 zostają bez zmian.

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (174 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu oceny i naboru wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (455 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Instrukcja wypełniania załączników - aktualizacja (2 456 kB, format: DOC)

Dodano 2011-12-14

Instrukcja wypełniania wniosku - aktualizacja (1 604 kB, format: DOC)

Dodano 2011-12-14

Lista sprawdzająca (283 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Karta oceny merytorycznej (155 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Kryteria merytoryczne (1 495 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Karta z definicjami kryteriów punktowych (189 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Karta oceny wniosku - punktowa (60 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (162 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Lista sprawdzająca do umowy (103 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Wzór umowy o dofinansowanie projektu-aktualizacja (437 kB, format: DOC)

Dodano 2011-12-14

Wzór uchwały w sprawie dofinansowania (340 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (60 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (442 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Wytyczne do studiów wykonalności (1 065 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 991 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (820 kB, format: PDF)

Dodano 2011-08-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Archiwalne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania wniosku - aktualizacja (1 609 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-12

Instrukcja wypełniania załączników - aktualizacja (2 456 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-12

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (429 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Instrukcja wypełniania wniosku (1 599 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

Instrukcja wypełniania załączników (2 297 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga