zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/11/1.1.4
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/11/1.1.4

ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/11/1.1.4
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Konkurs ma formę zamkniętą z zachowaniem zasady składania przez Wnioskodawcę maksymalnie jednego wniosku w ramach jednego schematu. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/11/1.1.4 wynosi: 1 797 568,20 Euro, co daje kwotę 7 168 701,98 PLN, w tym 1 435 803,20 Euro (5 725 983,16 PLN) ze środków pochodzących z EFRR – w ramach schematu A: 787 787,40 Euro (3 141 696,15 PLN), schematu B: 648 015,80 Euro (2 584 287,01 PLN) oraz 361 765,00 Euro (1 442 718,82 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 3,9880 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy de minimis lub wzmacniania potencjału instytucji otoczenia biznesu.

Minimalna kwota wsparcia ustalona została na kwotę 100 000,00 PLN
Maksymalna kwota wsparcia ustalona została na kwotę 800 000,00 PLN, do 200 000,00 Euro na zasadach de minimis.

Członkowie klastra nie mogą być powiązani osobiście oraz organizacyjnie.

O wsparcie może ubiegać się podmiot zarządzający klastrem będący:

 instytucją otoczenia biznesu
 organizacją pozarządową
 mikro, małym i średnim przedsiębiorcą zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.) – utworzonym z podmiotów wchodzących w skład klastra.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Schemat A:
 projekty inwestycyjne:
- wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne członków klastra np. tworzenie wspólnej infrastruktury badawczo-naukowej w obszarze funkcjonowania klastra,
- zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby członków klastra,
- organizacja biura klastra.

Schemat B:
 projekty dotyczące działań marketingowych:
- opracowanie strategii oraz dokumentów operacyjnych określających plan rozwoju oraz ekspansji klastra,
- promowanie marki klastra poprzez organizację oraz udział w branżowych, tematycznych seminariach, konferencjach, targach oraz wystawach,
- działania promocyjne klastra mające na celu pozyskanie nowych członków do udziału w klastrze oraz wdrażanie technologii i produktów innowacyjnych,
- przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących klastra,
- przygotowanie baz danych, portali, wewnętrznych sieci komputerowych, serwisów i stron internetowych na potrzeby rozwoju klastra.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 02 maja 2011 r. do 05 lipca 2011 r. (45 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 05 lipca 2011 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/1.1.4 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).
 

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (174 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania wniosku (333 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Wzór wniosku o dofinansowanie (455 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Instrukcja wypełniania załączników (1 180 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Lista sprawdzająca (287 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (152 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Kryteria merytoryczne zerojedynkowe (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Karta z definicją kryterium (1 567 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Karta oceny strategicznej (83 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (165 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Lista sprawdzająca do umowy (104 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Wytyczne umożliwiające realizację projektu (138 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Karta oceny wniosku merytorycznej punktowej (1 326 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (50 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Harmonogram składania wniosków o płatność (44 kB, format: XLS)

Dodano 2011-04-29

Wzór pełnomocnictwa (1 309 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Wzór umowy o dofinansowanie (437 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Wzór uchwały w sprawie dofinansowania (338 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Wzór aneksu do umowy (59 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości przelewu (46 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 992 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Wytyczne do studiów wykonalności (892 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (443 kB, format: DOC)

Dodano 2011-04-29

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (820 kB, format: PDF)

Dodano 2011-04-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga