zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS 01/11/6.1.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/11/6.1.2

NABÓR WNIOSKÓW ZAMKNIĘTY


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE
JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH KONKURSU NR 01/11/6.1.2
Z ZAKRESU OSI PRIORYTETOWEJ 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:

Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska
Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/11/6.1.2 wynosi: 4.489.705,64 Euro (17.828.172,13 PLN), liczoną po kursie 3,9709 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 jednostki organizacyjne JST,
 organizacje pozarządowe,
 przedsiębiorcy.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Kompleksowe projekty z gospodarki wodno – ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) poniżej 15 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:
• budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych,
• budowie i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej,
• budowie i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej o ile przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG, (tylko w uzasadnionych przypadkach jako element kompleksowego projektu, realizowanego łącznie z systemami odbioru ścieków),
• budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę.

Wspierane będą inwestycje w gospodarkę wodno – ściekową, umiejscowione na obszarze aglomeracji do 15 tys. RLM zgodnie z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z wyłączeniem obszarów wspieranych w ramach PROW. Dopuszcza się realizację projektów grupowych, tj. realizowanych dla kilku aglomeracji, z których każda jest mniejsza niż 15 tys. RLM.
Projekt dotyczący gospodarki wodno – ściekowej powinien zamykać się w granicach wyznaczonej aglomeracji lub w przypadku projektów grupowych w granicach aglomeracji objętych wspólnym projektem.
Inwestycje w zakresie sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych realizowane będą na istniejących i nowotworzonych obszarach koncentracji szeroko rozumianej działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim turystyki. Preferencje otrzymają tu przedsięwzięcia stanowiące element uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną.

W ramach poszczególnych projektów gospodarki wodno-ściekowej, wartość elementów związanych z kanalizacją deszczową, nie może przekroczyć 50% wartości całego projektu.
Projekty dotyczące tylko zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane jedynie na tych obszarach aglomeracji, które zostały wcześniej wyposażone w system kanalizacji lub na odcinkach, gdzie budowie wodociągu towarzyszyło będzie tworzenie systemu kanalizacji.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz  z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 20 kwietnia do 20 maja ( 21 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 20 maja 2011 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/11/6.1.2 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 645 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcjha wypełniania wniosku (1 601 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wzór wniosku o dofinansowanie (455 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Instrukcja wypełniania załączników (2 302 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Lista sprawdzająca do wniosku (1 524 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (1 414 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Lista sprawdzająca do umowy (1 365 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Test pomocy publicznej (1 344 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Karta oceny formalnej (1 359 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 334 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (2 698 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 366 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Karta oceny strategicznej (1 333 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Harmonogram składania wniosków o płatność (1 323 kB, format: XLS)

Dodano 2011-03-30

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wzór pełnomocnictwa ogólnego do umowy o dofinansowanie (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wzór pełnomocnictwa do Porozumienia o dofiansowanie projektu (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wzór listy sprawdzającej do umowy cesji (1 348 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wzór zgody na dokonanie cesji (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wzór umowy o dofiansowanie projektu (1 751 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wzór porozumienia w sprawie dofiansowania projektu (1 572 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studium wykonalności (1 907 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Obowiązki beneficjenta w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych (4 916 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (2 123 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (11 892 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga