zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/11/1.1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/11/1.1.3

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/11/1.1.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/11/1.1.3 wynosi: 3 529 412,00 Euro, co daje kwotę 14 014 942,11 PLN, w tym 3 000 000,00 Euro (11 912 700,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 529 412,00 Euro (2 102 242,11 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 3,9709 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki naukowe,
- szkoły wyższe,
- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
- organizacje pozarządowe,
- instytucje otoczenia biznesu.

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów:
- Budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną infrastruktury wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażanie wyników prac w przedsiębiorstwach.
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 31 marca 2011 r. do 13 maja 2011 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 13 maja 2011 r., o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/1.1.3 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). 

 

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (173 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofiansowanie (455 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Instrukcja wypełniania wniosku (332 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Instrukcja wypełniania załączników (1 168 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Lista sprawdzająca (271 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Karta oceny wniosku- test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (152 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Kryteria merytoryczne zerojedynkowe (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 566 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Karta oceny strategicznej (83 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (162 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Lista sprawdzająca do umowy (103 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (50 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Harmonogram składania wniosków o płatność (53 kB, format: XLS)

Dodano 2011-03-30

Wzór pełnomocnictwa (1 309 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (515 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wzór uchwały Zarządu Województwa (338 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (59 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 991 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej (1 133 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposażenia (992 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (442 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

Obowiązki beneficjenta w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych (7 471 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga