zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/11/7.2.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/11/7.2.2

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/11/7.2.2
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/11/7.2.2 wynos: 8 235 294,12 EUR, co daje kwotę 32 250 235,30 PLN, w tym 7 000 000,00 EUR (27 412 700,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 1 235 294,12 EUR (4 837 535,30 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 3,9161 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 10 tys. PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 3 mln PLN.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:
 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.), mikro- i małe przedsiębiorstwa działające min. 12 miesięcy, średnie przedsiębiorstwa bez ograniczenia czasu działalności,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów (lista otwarta):
 • rozwój i promocja e-usług umożliwiających na Warmii i Mazurach budowanie i rozwój regionalnej i lokalnej gospodarki opartej na wiedzy, w tym budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w zakresie e-handlu, turystyki, tworzenia sieci kooperacji między przedsiębiorstwami przy wykorzystaniu narzędzi i platform elektronicznych. Tworzenie lub uczestnictwo w Wirtualnych Organizacjach Sieciowych (Network-Virtual-Organisation NVO);
 • tworzenie i rozbudowa narzędzi i systemów informatycznych w MŚP prowadzących do osiągania sprawnej organizacji wewnętrznej (back-office), sprawnej obsługi klientów (front-office) oraz zapewnienia interoperacyjności systemów. Projekty w zakresie integracji działań biznesowych między kooperującymi firmami, wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów, systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów, systemów bazodanowych, integracja systemów, budowa i rozbudowa systemów transmisji danych pomiędzy MŚP i ich kontrahentami;
 • tworzenie i rozwój serwisów i portali społecznościowych oraz usług on-line dla firm.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 21 lutego 2011 r. do 4 kwietnia 2011 r. (31 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/7.2.2 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (173 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do regulaminu oceny i naboru wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (455 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Instrukcja wypełniania wniosku (333 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Instrukcja wypełniania załączników (1 169 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Lista sprawdzajaca (283 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (155 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Kryteria merytoryczne zerojedynkowe (1 495 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Karta z definicjami kryteriów merytorytycznych punktowych (195 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Karta oceny merytorycznej punktowej (62 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (162 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Lista sprawdzająca do umowy (103 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Harmonogram składania wniosków o płatność (44 kB, format: XLS)

Dodano 2011-02-21

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (49 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Wzór pełnomocnictwa (1 308 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (519 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania (338 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania-aktualizacja (390 kB, format: DOC)

Dodano 2012-06-04

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (59 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 997 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Wytyczne do studium wykonalności (1 064 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (373 kB, format: DOC)

Dodano 2011-02-21

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (820 kB, format: PDF)

Dodano 2011-02-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga