zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Konkurs 04/10/1.1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Konkurs 04/10/1.1.3

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 04/10/1.1.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 04/10/1.1.3 wynosi 3 529 412,00 EUR, co daje kwotę 14 026 942,11 PLN, w tym 3 000 000,00 EUR (11 922 900,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 529 412,00 EUR (2 104 042,11 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST liczoną po kursie 3,9743 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie udzielane będzie na zasadach: regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo – rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz na zasadach wzmacniania potencjału instytucji otoczenia biznesu.
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 200 000,00 PLN. Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 3 400 000,00 PLN. Maksymalna wartość projektu została ustalona na kwotę 4 000 000,00 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na inwestycje związane z zakupem środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowych produktów wzorniczych została ustalona na kwotę do 400 000,00 PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się:
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• Jednostki naukowe,
• Szkoły wyższe,
• Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
• Organizacje pozarządowe,
• Instytucje otoczenia biznesu.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
• Budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczna infrastruktury wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażaniem wyników prac w przedsiębiorstwach.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 15 października 2010 r. do 29 listopada 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 listopada 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 04/10/1.1.3 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (173 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu oceny i naboru wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (455 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Instrukcja wypełniania wniosku (331 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Instrukcja wypełniania załączników (1 173 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Lista sprawdzająca (271 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (143 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 566 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Karta oceny strategicznej (83 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Lista sprawdzająca do umowy (100 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Umowa o dofinansowanie projektu (436 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Harmonogram składania wniosków o płatność (53 kB, format: XLS)

Dodano 2010-10-15

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Wzór pełnomocnictwa (1 308 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Wzór uchwały Zarządu Województwa (332 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (357 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 968 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Wytyczne do studiów wykonalności - infrastruktura kubaturowa (1 131 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Wytyczne do studiów wykonalności - zakup wyposażenia (990 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-15

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (864 kB, format: PDF)

Dodano 2010-10-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga