zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Konkurs 02/10/1.1.11
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Konkurs 02/10/1.1.11

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 02/10/1.1.11
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/10/1.1.11 wynosi 5 828 884,00 EUR, co daje kwotę 23 165 733,68 PLN, w tym 4 954 551,00 EUR (19 690 872,04 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 874 333,00 EUR (3 474 861,64 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST liczoną po kursie 3,9743 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie udzielane będzie na zasadach wzmacniania potencjału instytucji otoczenia biznesu.
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 500 000,00 PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • Instytucje otoczenia biznesu,
  • Jednostki naukowe,
  • Szkoły wyższe.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • utworzenie, rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury RSWI w celu rozszerzenia i udoskonalenia świadczonych usług,
  • monitoring innowacyjności i konkurencyjności województwa warmińsko-mazurskiego,
  • tworzenie bazy materialnej do promocji i wdrażania innowacji w regionie.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 8 października 2010 r. do 22 listopada 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 listopada 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 02/10/1.1.11 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (173 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu oceny i naboru wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (455 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Instrukcja wypełniania wniosku (331 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Instrukcja wypełniania załączników (1 173 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Lista sprawdzająca (276 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Karta oceny formalnej (94 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (143 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 566 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 320 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Lista sprawdzająca do umowy (100 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Harmonogram składania wniosków o płatność (53 kB, format: XLS)

Dodano 2010-10-08

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Wzór pełnomocnictwa (1 308 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Zasady udzielania pomocy publicznej przez Instytucje Otoczenia Biznesu (1 341 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Umowa o dofinansowanie projektu (555 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Wzór umowy o dofinansowanie - aktualizacja (559 kB, format: DOC)

Dodano 2010-12-23

Wzór uchwały Zarządu Województwa (332 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 967 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Wytyczne do studiów wykonalności (835 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (864 kB, format: PDF)

Dodano 2010-10-08

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (356 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-08

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga