zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 03/10/5.1.6
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 03/10/5.1.6

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU NR 03/10/5.1.6
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA

Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 03/10/5.1.6 dla projektów objętych Schematem A wynosi: inwestycje na drogach powiatowych (obszary wiejskie) 5 000 000 Euro, co daje kwotę 19 903 000 zł i inwestycje na drogach powiatowych (obszary miejskie) 2 700 000 Euro, co daje kwotę 10 747 620 zł; inwestycje na drogach wojewódzkich 40 750 000 Euro, co daje kwotę 162 209 450 zł, liczoną po kursie 3,9806 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie może/mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów Schemat A:

Inwestycje na drogach wojewódzkich obejmujące:
  • budowę, przebudowę lub remont dróg, węzłów, skrzyżowań, skrzyżowań z ruchem okrężnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową celem osiągnięcia standardów w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś (80 kN/oś, 100 kN/oś i 115 kN/oś), bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
  • budowę, przebudowę lub remont obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i innych obiektów inżynieryjnych,
  • budowę, przebudowę lub remont obejść miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową,
  • infrastrukturę towarzyszącą, dla ww. projektów, przyczyniającą się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz związaną z ochroną środowiska stanowią:
- wyposażenie obiektów inżynieryjnych w: zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe,
- budowa, przebudowa lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń,
- budowa, przebudowa lub remont osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych,
- budowa, przebudowa lub remont chodników biegnących wzdłuż drogi (wyłącznie w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, jako część projektu)
- budowa lub remont przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,
- budowa, przebudowa lub remont ciągów, ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż drogi (jako część projektu),
- budowa lub przebudowa oświetlenia,
- budowa, przebudowa lub remont miejsc do wypoczynku dla kierowców, w tym zakup wyposażenia służącego wkomponowaniu ww. rodzaju projektów w krajobraz,
- budowa, przebudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych),
-budowa kanalizacji teletechnicznej.


Inwestycje na drogach powiatowych obejmujące:
  • budowę dróg, węzłów, skrzyżowań, skrzyżowań z ruchem okrężnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową celem osiągnięcia standardów w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś (80 kN/oś, 100 kN/oś i 115 kN/oś), bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
  • budowę obejść miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową,
  • infrastrukturę towarzyszącą, dla ww. projektów, przyczyniającą się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz związaną z ochroną środowiska stanowią:
- wyposażenie obiektów inżynieryjnych w: zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe,
- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń,
- budowa osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych,
- budowa chodników biegnących wzdłuż drogi (wyłącznie w przypadku budowy drogi, jako część projektu)
- budowa przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,
- budowa ciągów, ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż drogi (jako część projektu),
- budowa oświetlenia,
- budowa miejsc do wypoczynku dla kierowców, w tym zakup wyposażenia służącego wkomponowaniu ww. rodzaju projektów w krajobraz,
- budowa infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych),
- budowa kanalizacji teletechnicznej.


Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 28 września 2010 r. do 9 listopada 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 9 listopada 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektówze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 03/10/5.1.6 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).
 

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (173 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (476 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (331 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Instrukcja wypełniania załączników (1 227 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Lista sprawdzająca do wniosku (271 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Karta oceny formalnej (96 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (1 485 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 485 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (479 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Karta oceny merytorycznej punktowej (62 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Karta oceny strategicznej (84 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Lista sprawdzająca do umowy (98 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Wzór umowy o dofinansowanie (437 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Wzór umowy o dofinansowanie - aktualizacja (438 kB, format: DOC)

Dodano 2010-12-13

Wzór uchwały o dofinansowaniu (333 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

wzór uchwały Zarządu Województwa - aktualizacja (334 kB, format: DOC)

Dodano 2010-12-13

Wzór zgody na dokonie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Wzór aneksu do umowy (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Potwierdzenie_przyjecia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-09-28

Harmonogram realizacji zamówień (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Wzór pełnomocnictwa (1 308 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Obowiązki Beneficjenta w zakresie promocji i informacji (3 721 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studium wykonalności (837 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 964 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (356 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-28

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga