zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 03/10/1.1.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 03/10/1.1.1

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 03/10/1.1.1
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 03/10/1.1.1 wynosi: 3 151 531,00 Euro, co daje kwotę 12 544 984,30 PLN, w tym 2 622 120,00 Euro (10 437 610,87 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 529 411,00 Euro (2 107 373,43 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 3,9806 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna wartość projektu 4 000 000,00 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na inwestycje związane z zakupem środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowych produktów wzorniczych do 400 000 PLN. Minimalna kwota wsparcia: 1 000 000,00 PLN, maksymalna kwota wsparcia 3 400 000,00 PLN..

O wsparcie mogą ubiegać się:
- Szkoły wyższe,
- Jednostki naukowe, np. podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych szkół zawodowych w rozumieniu statutów tych szkół, placówki naukowe PAN.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
- inwestycje w infrastrukturę B+RT w obszarze badań na potrzeby szeroko rozumianych usług budowlanych.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 21 września 2010 r. do 2 listopada 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 listopada 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 03/10/1.1.1 wraz z załącznikami
 

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (172 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór uchwały o dofinansowaniu (332 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Instrukcja wypełniania wniosku (331 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór wniosku o dofinansowanie (455 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Instrukcja wypełniania załączników (1 174 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Lista sprawdzająca (272 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny formalnej (94 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (143 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 566 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny merytorycznej puktowej (1 325 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór umowy o dofinansowanie (437 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór umowy o dofinansowanie - aktualizacja (439 kB, format: DOC)

Dodano 2010-12-20

Lista sprawdzająca przed podisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Lista sprawdzająca do umowy (100 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-09-21

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (49 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-20

Wzór pełnomocnictwa (1 308 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór zgody na dokonaie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studium wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej (1 130 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wytyczne do studium wykonalności w zakresie zakupy wyposażenia (1 004 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 966 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Obowiązki Beneficjenta w zakresie promocj i informacji (3 689 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (355 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga