zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 02/10/7.2.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 02/10/7.2.3

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 02/10/7.2.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/10/7.2.3 wynosi: 4 591 572,38 Euro, co daje kwotę 18 277 213,02 PLN, w tym 4 001 572,38 Euro (15 928 659,02 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 590 000,00 Euro (2 348 554,00 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 3,9806 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 10 tys. PLN

O wsparcie mogą ubiegać się:
- Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.), mikro- i małe przedsiębiorstwa działające min. 12 miesięcy, średnie przedsiębiorstwa bez ograniczenia czasu działalności,
- szkoły wyższe,
- organizacje pozarządowe,
- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
- instytucje otoczenia biznesu.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
- budowa bazy dydaktyczno – laboratoryjnej w szkołach ponadgimnazjalnych, centrach i instytucjach szkoleniowych oraz uczelniach wyższych.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 21 września 2010 r. do 2 listopada 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00
 


Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 listopada 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 02/10/7.2.3 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).


 

Konkurs został zmknięty

 

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (172 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania wniosku (331 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór wniosku o dofinansowanie (455 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Instrukcja wypełniania załączników (1 174 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Lista sprawdzająca do wniosku (281 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (144 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (189 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny merytorycznej punktowej (61 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny strategicznej (84 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór umowy o dofinansowanie (437 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór umowy o dofinansowanie - aktualizacja (446 kB, format: DOC)

Dodano 2011-01-19

Wzór ucvhwały o dofinansowaniu (333 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Lista sprawdzająca do umowy (98 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór aneksu do umowy (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studium wykonalności (1 007 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Obowiązki Beneficjenta w zakresie promocji i informacji (3 721 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 967 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (356 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga