zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 06/10/4.1.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 06/10/4.1.1

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 06/10/4.1.1
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 4: ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST

Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk
Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 06/10/4.1.1 wynosi: 5 000 000,00 Euro, co daje kwotę 19 903 000,00 PLN, w tym 4 250 000,00 Euro (16 917 550,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 750 000,00 Euro (2 985 450,00 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 3,9806 EUR/PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów w przypadku podmiotów niepodlegających zasadom udzielania pomocy publicznej (jednostki samorządu terytorialnego oraz wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej) środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów w przypadku podmiotów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej (spółdzielnie mieszkaniowe) środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawcy mają możliwość złożenia maksymalnie 3 projektów w konkursie.

Maksymalna wartość dofinansowania została ustalona na kwotę 15 mln zł przypadającą na jednego Wnioskodawcę.

Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. zł.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:
• spółdzielnie mieszkaniowe
• wspólnoty mieszkaniowe
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów:
• Modernizacja i remonty wspólnych części budynków wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych tj:
 zmiany w bryłach architektonicznych, tj. dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wejścia i elementy ich konstrukcji zewnętrznej;
 odnowa głównej struktury budynków, tj. klatek schodowych, korytarzy wewnętrznych/ zewnętrznych, windy prowadząca do podwyższenia parametrów techniczno użytkowych;
 podnoszenie efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja);
 wymiana wewnętrznych instalacji technicznych budynków, w tym systemów grzewczych.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach (proszę stosować kartony archiwizacyjne, nie segregatory) należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 21 września do 2 listopada (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 listopada o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 06/10/4.1.1 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu)
 

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (177 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania wniosku (330 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór wniosku o dofinansowanie (465 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Instrukcja wypełniania załączników (829 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Lista sprawdzająca do wniosku (289 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny formalnej (96 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (153 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojednykowych (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (259 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny merytorycznej punktowej (62 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Karta oceny strategicznej (84 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór umowy o dofinansowanie (437 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór uchwały o dofinansowaniu (333 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Lista sprawdzająca do umowy (98 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Harmonogram składania wniosków o płatności (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-09-16

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-16

Wzór pełnomocnictwa (1 308 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studium wykonalności (1 131 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Obowiązki Beneficjenta w zakresie promocji i informacji (3 721 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 968 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (356 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga