zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 02/10/5.2.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 02/10/5.2.2

KOKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 02/10/5.2.2
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA
 


Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu
Poddziałanie 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/10/5.2.2 wynosi: 5 540 167,00 Euro, co daje kwotę 22 053 189,00 PLN, w tym 4 709 117,00 Euro (18 745 111,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 831 050,00 Euro (3 308 078,00 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 3,9806 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna wartość projektu poniżej 20 mln PLN.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:
- przedsiębiorcy

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów:
- rozbudowa i przebudowa lokalnej sieci przesyłowej energii elektrycznej (średniego napięcia) oraz urządzeń technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów przesyłowych;
- projekty dotyczące lokalnej infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej (średniego napięcia).

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 20 września do 29 października (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 października o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu
nr 02/10/5.2.2 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).
 

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (171 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania wniosku (331 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wzór wniosku o dofinansowanie (464 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Instrukcja wypełniania załączników (1 174 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Lista sprawdzająca (271 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta oceny formalnej (94 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (142 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 485 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (463 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta oceny merytorycznej punktowej (61 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta oceny strategicznej (83 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wzór umowy o dofinansowanie (436 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wzór uchwały o dofinansowaniu (331 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (154 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Lista sprawdzająca do umowy (98 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-09-17

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wzór pełnomocnictwa (1 308 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wzór zgody na dokonanie cesji (49 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wzór aneksu do umowy (47 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Lista sprawdzająca do umowy cesji (78 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu (45 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studium wykonalności (1 109 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Obowiązki Beneficjenta w zakresie promocji i informacji (3 721 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (1 966 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wytyczne w sprawie prawnych zabezpieczeń (355 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga