zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 02/10/1.1.10
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 02/10/1.1.10

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 02/10/1.1.10
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 
Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/10/1.1.10 wynosi 1 083 351,00 Euro, co daje kwotę 4 312 386,99 PLN, w tym 920 849,00 Euro (3 665 531,53 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 162 502,00 Euro (646 855,46 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST liczoną po kursie 3,9806 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie przyznawane będzie na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 500 000,00 PLN. Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę
13 600 000,00 PLN. Maksymalna wartość projektu została ustalona na kwotę 16 000 000,00 PLN.


O wsparcie mogą ubiegać się:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
• tworzenie stref przedsiębiorczości – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje polegające przede wszystkim na uzbrojeniu terenu.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 17 września 2010 r. do 28 października 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 października 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 02/10/1.1.10 wraz z załącznikami załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (172 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (455 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (331 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Instrukcja wypełniania załączników (1 174 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Lista sprawdzająca do wniosku (272 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (143 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 566 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 321 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Lista sprawdzająca do umowy (100 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wzór umowy o dofinansowanie (437 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wzór umowy o dofinansowanie - aktualizacja (439 kB, format: DOC)

Dodano 2010-12-20

Wzór uchwały o dofinansowanie (332 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wzór aneksu do umowy (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-09-17

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (49 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wzór pełnomocnictwa (1 308 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (3 689 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 976 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wytyczne do studium wykonalności (846 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (355 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga