zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 02/10/7.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 02/10/7.1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 02/10/7.1
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/10/7.1 wynosi: 1 220 797,62 EUR, co daje kwotę 4 888 073,67 PLN, w tym 1 037 677,98 EUR (4 154 862,63 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 183 119,64 EUR (733 211,04 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,0040 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 50 tys. PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • administracja rządowa,
 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.). (mikro- i małe przedsiębiorstwa działające min. 12 miesięcy, średnie przedsiębiorstwa bez ograniczenia czasu działalności).

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów (lista otwarta):
 • budowa, rozbudowa i modernizacja sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na poziomie osiedla, kampusu uniwersyteckiego lub szkolnego, sołectwa, miasta/wsi, gminy, powiatu a także grup gmin i/lub powiatów tworzących wspólne projekty;
 • rozbudowa sieci światłowodowej na poziomie lokalnym przy wykorzystaniu synergii z prowadzonymi publicznymi inwestycjami w zakresie budowy, rozbudowy i remontów dróg, wodociągów, kanalizacji, sieci ciepłowniczych, itp.;
 • budowa bezprzewodowych sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu przy wykorzystaniu częstotliwości przyznawanych w drodze konkursu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), lub poprzez nabycie takich praw do potrzebnych częstotliwości w inny sposób ;
 • tworzenie nowych i dalszy rozwój istniejących sieci publicznych punktów zapewniających dostęp do szerokopasmowego Internetu;
 • tworzenie i rozbudowa platform zarządzania siecią informatyczną oraz elektronicznych systemów obsługi użytkowników sieci w zakresie zarządzania dostępem, bezpieczeństwa oraz zapewnienia bezproblemowej wymiany danych i interoperacyjności systemów informatycznych;
 • tworzenie rozwiązań informatycznych umożliwiających obiektywne testowanie jakości, bezpieczeństwa i interoperacyjności platform i systemów informatycznych.
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 23 sierpnia 2010 r. do 1 października 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 października 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 02/10/7.1 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (171 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (313 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Instrukcja wypełniania wniosku (331 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Instrukcja wypełniania wniosku - aktualizacja (337 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Instrukcja wypełniania załączników (1 174 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Instrukcja wypełniania załączników - aktualizacja (1 183 kB, format: DOC)

Dodano 2011-10-14

Lista sprawdzająca (268 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (144 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (189 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Karta oceny merytorycznej punktowej (60 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Lista sprawdzająca do umowy (100 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-08-20

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Wzór pełnomocnictwa (1 308 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Wzór umowy o dofinansowanie (437 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Wzór umowy o dofinansowanie - aktualizacja (444 kB, format: DOC)

Dodano 2011-01-19

Wzór uchwały Zarządu Województwa (333 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania-aktualizacja (390 kB, format: DOC)

Dodano 2012-06-04

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 965 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Wytyczne do studiów wykonalności (2 399 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (357 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-20

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (864 kB, format: PDF)

Dodano 2010-08-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga