zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 03/10/4.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 03/10/4.2

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU NR 03/10/4.2
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 4: ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST

Działanie 4.2 Rewitalizacja miast
Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 03/10/4.2 wynosi: 5 354 518,66 EUR, co daje kwotę 22 276 403,98 PLN, w tym 4 551 340,86 EUR (18 934 943,38 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 803 177,80 EUR (3 341 460,60 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa liczoną po kursie 4,1603 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów podlegających zasadom schematu regionalnej pomocy inwestycyjnej. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów dotyczących renowacji zabytków środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 45% wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Wnioskodawcy mają możliwość złożenia 1 projektu w konkursie.

Maksymalna wartość dofinansowania została ustalona na kwotę 3 mln zł przypadającą na jednego Wnioskodawcę.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • przedsiębiorcy
Przewidziane do wsparcia typy projektów: Schemat A dla Działania 4.2 Rewitalizacja miast zawarte w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Z konkursu wykluczeniu podlegają projekty niespełniające przesłanki art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, których dofinansowanie nie stanowiłoby pomocy publicznej.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach (proszę stosować kartony archiwizacyjne, nie segregatory) należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 26 lipca 2010 r. do 6 września 2010 r. (31 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 września 2010 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 03/10/4.2 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (212 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (492 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Instrukcja wypełniania wniosku (340 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Instrukcja wypełniania załączników (1 231 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Lista sprawdzająca do wniosku (286 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (78 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Karta oceny formalnej (98 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (150 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 501 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (268 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Karta oceny merytorycznej punktowej (64 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Karta oceny strategicznej (83 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (161 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Lista sprawdzająca do umowy (100 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Wzór umowy o dofinansowanie (440 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Wzór uchwały Zarządu Województwa (338 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Wzór zgody na dokonanie cesji (51 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (49 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Lista sprawdzająca do umowy cesji (80 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (47 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 998 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (356 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Wytyczne do studiów wykonalności (1 131 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-23

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (821 kB, format: PDF)

Dodano 2010-07-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga