zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Konkurs 01/10/1.1.11
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Konkurs 01/10/1.1.11

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/10/1.1.11
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/10/1.1.11 wynosi 5 828 884,00 EUR, co daje kwotę 22 821 829,52 PLN, w tym 4 954 551,00 EUR (19 398 553,53 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 874 333,00 UR (3 423 275,99 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 3,9153 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie udzielane będzie na zasadach wzmacniania potencjału instytucji otoczenia biznesu.
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 500 000,00 PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • utworzenie, rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury RSWI w celu rozszerzenia i udoskonalenia świadczonych usług,
  • monitoring innowacyjności i konkurencyjności województwa warmińsko-mazurskiego,
  • tworzenie bazy materialnej do promocji i wdrażania innowacji w regionie.
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 24 maja 2010 r. do 5 lipca 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 lipca 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/1.1.11 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (168 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (451 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Instrukcja wypełaniania wniosku (323 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Instrukcja wypełniania załaczników (991 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Lista sprawdzajaca (276 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta oceny merytorycznej zerojedykowej (144 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 566 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 321 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta oceny strategicznej (83 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Lista sprawdzająca do umowy (98 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Harmonogam realizacji zamówień publicznych (49 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wzór pełnomocnictwa (1 308 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (429 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wzór aneksu do umowy (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania cesji (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-05-21

Wzór Uchwały Zarządu Województwa (332 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Załącznik nr 12 (580 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)

Dodano 2010-06-14

Załącznik nr 13 (434 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

Dodano 2010-06-14

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 963 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wytyczne do studiów wykonalności (768 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (358 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjnych (821 kB, format: PDF)

Dodano 2010-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga