zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/10/1.1.4
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/10/1.1.4

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/10/1.1.4
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Konkurs ma formę zamkniętą z zachowaniem zasady składania przez Wnioskodawcę maksymalnie jednego wniosku w ramach jednego schematu. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/10/1.1.4 wynosi: 1 797 568,20 EUR, co daje kwotę 7 038 018,77 PLN, w tym 1 435 803,20 EUR (5 621 600,27 PLN) ze środków pochodzących z EFRR – w ramach schematu A: 787 787,40 EUR (3 084 424,01 PLN), schematu B: 648 015,80 EUR (2 537 176,26 PLN) oraz 361 765,00 EUR (1 416 418,50 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 3,9153 EUR/PLN.

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy de minimis lub wzmacniania potencjału instytucji otoczenia biznesu.
Minimalna kwota wsparcia: 100 000,00 PLN, maksymalna kwota wsparcia 1 000 000,00 PLN, do 200 000,00 EUR na zasadach de minimis.

O wsparcie może ubiegać się podmiot zarządzający klastrem będący:
  • instytucją otoczenia biznesu
  • organizacją pozarządową
  • mikro, małym i średnim przedsiębiorcą zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.) – utworzonym z podmiotów wchodzących w skład klastra.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Schemat A:
  • projekty inwestycyjne:
- wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne członków klastra np. tworzenie wspólnej infrastruktury badawczo-naukowej w obszarze funkcjonowania klastra,
- zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby członków klastra,
- organizacja biura klastra.

Schemat B:
  • projekty dotyczące działań marketingowych:
- opracowanie strategii oraz dokumentów operacyjnych określających plan rozwoju oraz ekspansji klastra,
- promowanie marki klastra poprzez organizację oraz udział w branżowych, tematycznych seminariach, konferencjach, targach oraz wystawach,
- działania promocyjne klastra mające na celu pozyskanie nowych członków do udziału w klastrze oraz wdrażanie technologii i produktów innowacyjnych,
- przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących klastra,
- przygotowanie baz danych, portali, wewnętrznych sieci komputerowych, serwisów i stron internetowych na potrzeby rozwoju klastra.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 24 maja 2010 r. do 5 lipca 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 lipca 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/1.1.4 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (169 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (467 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Instrukcja wypełaniania wniosku (338 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Instrukcja wypełniania załaczników (990 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Lista sprawdzająca do wniosku (272 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta oceny merytorycznej zerojedykowej (143 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta z definicjami kryteriów merytoryczych punktowych (1 566 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 326 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Karta oceny strategicznej (83 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Lista sprawdzająca do umowy (100 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-05-21

Harmonogam realizacji zamówień publicznych (49 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wzór pełnomocnictwa (1 308 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (430 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wzór Uchwały Zarządu Województwa (332 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wzór aneksu do umowy (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania cesji (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Załącznik nr 12 (580 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)

Dodano 2010-06-14

Załącznik nr 13 (434 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

Dodano 2010-06-14

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 966 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wytyczne do studiów wykonalności (891 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (356 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-21

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (821 kB, format: PDF)

Dodano 2010-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga