zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/10/7.2.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/10/7.2.3

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/10/7.2.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/10/7.2.3 wynosi: 6 259 226,39 EUR, co daje kwotę 24 260 135,57 PLN, w tym 5 659 226,39 EUR (21 934 595,57 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 600 000,00 EUR (2 325 540,00 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 3,8759 EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 10 tys. PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 3 mln PLN.


O wsparcie mogą ubiegać się:
  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.), mikro- i małe przedsiębiorstwa działające min. 12 miesięcy, średnie przedsiębiorstwa bez ograniczenia czasu działalności,
  • szkoły wyższe,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
  • instytucje otoczenia biznesu.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • budowa bazy dydaktyczno – laboratoryjnej w szkołach ponadgimnazjalnych, centrach i instytucjach szkoleniowych oraz uczelniach wyższych.
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 4 maja 2010 r. do 15 czerwca 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/7.2.3 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (168 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (451 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Instrukcja wypełniania wniosku (323 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Instrukcja wypełniania załączników (786 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Lista sprawdzająca (281 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej (143 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (189 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karty oceny merytorycznej punktowej (61 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Lista sprawdzająca do umowy (98 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (429 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Wzór Uchwały Zarządu Województwa (331 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Wzór aneksu do umowy (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania cesji (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Załącznik nr 12 (580 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)

Dodano 2010-06-14

Załącznik nr 13 (434 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

Dodano 2010-06-14

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (2 195 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Wytyczne do studiów wykonalności (1 005 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (356 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (819 kB, format: PDF)

Dodano 2010-04-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga