zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/10/5.1.6
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/10/5.1.6

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU NR 01/10/5.1.6
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA

Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Konkurs ma formę zamkniętą, z zachowaniem zasady składania maksymalnie jednego wniosku o dofinansowanie przez jednego Wnioskodawcę. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/10/5.1.6 dla projektów objętych Schematem A wynosi: 774 014 EUR, co daje kwotę 3 000 000,86 PLN, liczoną po kursie 3,8759 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów Schemat A:

Inwestycje na drogach wojewódzkich oraz na drogach powiatowych obejmujące:
- budowę, przebudowę lub remont dróg, węzłów, skrzyżowań, skrzyżowań z ruchem okrężnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową celem osiągnięcia standardów w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś (80 kN/oś, 100 kN/oś i 115 kN/oś), bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
- budowę, przebudowę lub remont obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i innych obiektów inżynieryjnych,
- budowę, przebudowę lub remont obejść miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową,
- infrastrukturę towarzyszącą, dla ww. projektów, przyczyniającą się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz związaną z ochroną środowiska stanowią:
  • wyposażenie obiektów inżynieryjnych w: zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe,
  • budowa, przebudowa lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń,
  • budowa, przebudowa lub remont osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych,
  • budowa, przebudowa lub remont chodników biegnących wzdłuż drogi (wyłącznie w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, jako część projektu)
  • budowa lub remont przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,
  • budowa, przebudowa lub remont ciągów, ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż drogi (jako część projektu),
  • budowa lub przebudowa oświetlenia,
  • budowa, przebudowa lub remont miejsc do wypoczynku dla kierowców, w tym zakup wyposażenia służącego wkomponowaniu ww. rodzaju projektów w krajobraz,
  • budowa, przebudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych),
  • budowa kanalizacji teletechnicznej.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).


Termin składania wniosków:
od 4 maja 2010 r. do 16 czerwca 2010 r. (31 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/5.1.6 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (168 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (465 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Instrukcja wypełniania wniosku (338 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Instrukcja wypełniania załączników (989 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Lista sprawdzająca do wniosku (272 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej (143 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 495 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (464 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karty oceny merytorycznej punktowej (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Lista sprawdzająca do umowy (100 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-04-29

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (49 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (431 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Wzór Uchwały Zarządu Województwa (332 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Wzór aneksu do umowy (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania cesji (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (2 171 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (356 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (819 kB, format: PDF)

Dodano 2010-04-29

Wytyczne do studiów wykonalności (840 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga