zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/10/2.1.6
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/10/2.1.6

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/10/2.1.6
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ TURYSTYKA
Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.6 Infrastruktura kultury

Konkurs ma formę otwartą z zachowaniem zasady składania maksymalnie jednego wniosku o dofinansowanie projektu przez jednego Wnioskodawcę (dotyczy wniosków realizowanych samodzielnie jak i w ramach partnerstw). Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/10/2.1.6 wynosi: 5 641 863,41 EUR, co daje kwotę 22 525 703,85 PLN, w tym 4 795 583,90 EUR (19 146 848,27 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 846 279,51 EUR (3 378 855,57 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 3,9926 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 65% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 %. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis. Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę powyżej 500 tys. PLN. Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 3 mln PLN.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne jst.
Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów:
  • budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury, których działalność opiera się o wykorzystanie miejsc, wydarzeń i tradycji historycznych regionu lub możliwości kultury współczesnej oraz zakup wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów wymienionych powyżej (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 11 maja 2010 r. do zamknięcia konkursu
w godzinach 8.00 – 15.00


Zamknięcie konkursu nastąpi w momencie, gdy wartość dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w złożonych wnioskach, po zsumowaniu, przekroczy 300% dostępnej w konkursie alokacji. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 listopada 2010 r. o godz. 15.00, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie konkursu w przypadku podjęcia decyzji przez Instytucję Zarządzającą o zamknięciu konkursu.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/2.1.6 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (166 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (465 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Instrukcja wypełniania wniosku (314 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Instrukcja wypełniania załączników (786 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Lista sprawdzająca do wniosku (277 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Karta oceny formalnej (94 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej (146 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (455 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Karta oceny merytorycznej punktowej (62 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Karta oceny strategicznej (84 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Lista sprawdzająca do umowy (98 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Wzór umowy o dofinansowanie (434 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (430 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-30

Wzór umowy o dofinansowanie - aktualizacja (429 kB, format: DOC)

Dodano 2010-12-15

Wzór Uchwały Zarządu Województwa (332 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Wzór aneksu do umowy (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Załącznik nr 12 (580 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)

Dodano 2010-06-16

Załącznik nr 13 (434 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

Dodano 2010-06-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do stud. wyk. w zakresie infrastruktury kub. dla osi prioryt. Turystyka 2.1.6 (1 132 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (356 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (2 161 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-26

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (817 kB, format: PDF)

Dodano 2010-03-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga