zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/10/1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/10/1.3

 

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/10/1.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/10/1.3 wynosi: 3 822 202,28 EUR, co daje kwotę 15 260 524,00 PLN, w tym 3 248 871,94 EUR (12 971 446,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 573 330,34 EUR (2 289 078,00 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 3,9926 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 10 000,00 PLN. Maksymalna kwota wsparcia 1 500 000,00 PLN, do 200 000 EUR na zasadach de minimis.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.),
  • Organizacje pozarządowe,
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • Wspieranie kreowania produktów regionalnych związanych z województwem warmińsko-mazurskim;
  • Przygotowanie programów promocji markowych produktów związanych z województwem warmińsko-mazurskim;
  • Projekty związane z marketingiem regionalnym (promocja regionalnej gospodarki poprzez organizację wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych;
  • Uczestnictwo w targach, konferencjach, seminariach, wystawach itp.;
  • Organizacja i promocja wydarzeń lokalnych i regionalnych.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 26 marca 2010 r. do 11 maja 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 11 maja 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/1.3 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (166 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania wniosku (326 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Wzór wniosku o dofinansowanie (466 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Instrukcja wypełniania załączników (989 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Lista sprawdzająca (272 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (76 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Karta oceny formalnej (95 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej (71 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 495 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 568 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Karty oceny merytorycznej punktowej (59 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Karta oceny strategicznej (83 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (98 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (428 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Wzór Uchwały Zarządu Województwa (326 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Wzór aneksu do umowy (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (49 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-03-25

Lista sprawdzajaca w zakresie dokumentacji ooś (88 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Wzór pełnomocnictwa (1 308 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Załącznik nr 12 (580 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)

Dodano 2010-06-14

Załącznik nr 13 (434 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

Dodano 2010-06-14

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności (650 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (2 160 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (355 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-25

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (817 kB, format: PDF)

Dodano 2010-03-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga